Diskriminerar Knowit män vid anställningar och befordringar?

”Positiv särbehandling kan användas när två personer har lika eller nästan lika meriter. Om det finns en påtaglig skillnad mellan två personers kvalifikationer är positiv särbehandling inte tillåten.”

Undantag från förbudet mot diskriminering

Denna artikel om knowits jämställdhetsarbete fick mig att börja fundera på i hur hög grad knowit numera könsdiskriminerar män vid anställningar och befordran, för det är endast vid små eller obetydande skillnader i kompetens man får positivt särbehandla minoritetskönet numera, vilket många arbetsgivare i Sverige verkar ha missat.

Det är trots allt så att kvinnor endast utgör 28% i it branschen och förutsatt kompetensnivån i genomsnitt är likvärdig mellan kvinnor och män i denna så borde alltså andelen kvinnliga anställda, chefer och styrelseledamoter endast vara 28%.

En högre andel än så är ett tecken på att de diskriminerar män vid anställningar och befordran i stället, och hade varit intressant att undersöka närmare.

Vad är jämställdhet?

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och applicerat på en stryrelses sammansättning innebär det att den ska spegla bolagets fördelning mellan andelen män och kvinnor med hänsyn tagen till erfarenhet och kompetens, vilket även förutsätter att det ena könet inte diskriminerats vid anställningar de senaste 6 åren för då är könsfördelningen inte baserad på kompetens.

Varken kön eller könsfördelning ska ha någon betydelse vid anställningar och befordringar men tyvärr leder en strävan efter 50/50 fördelning bland chefer och styrelser ofta till att de mest kompetenta diskrimineras i stället vilket inte är tillåtet efter domslut i EU domstolen.

Med tanke på att andelen kvinnor i it branschen bara är 28 % och vi kan utgå ifrån att män och kvinnor intellektuellt har samma kapacitet men det finns betydligt fler män än kvinnor som jobbat länge och blivit erfarna nog, så borde en rättvis fördelning avseende chefer och styrelseledamöter kanske ligga kring 20% kvinnor och 80% män i nuläget på ett genomsnittligt it bolag där enbart kompetens har betydelse vilket innebär att ingen diskrimineras?

Spelar könsfördelning någon roll för en organisations prestation?

Jämlikhet innebär att män och kvinnor ska behandlas och bedömas lika vilket sker om man enbart tar hänsyn till kompetens och varken kön eller könsfördelning har någon betydelse vid anställning eller befordran.

Strävan efter 50/50 könsfördelning leder ofta till könsdiskriminering

En obefogad strävan efter 50/50 könsfördelning oavsett område leder alltså bara till att majoritetskönet diskrimineras och det är inte heller jämlikhet, utan mer frågan om politisk ideologi från en rörelse som anser att alla deras åsikter är jämställdhet, vare sig de är det eller ej.

Det finns gott om exempel på extremistiska politiska rörelser genom historien som anser sig ha haft ensamrätt på sanningen, och försökt påtvinga alla andra sin förvridna syn på den.

Noll kvinnor för sex år sedan – nu är konsulten börsens mest jämställda bolag

Jämställdismen är kanske bättre och mer rättvis än feminismen?

”Ordet jämställdhet är problematiskt. Ursprungligen betydde ordet att män och kvinnor skulle ha ”lika rättigheter, lika skyldigheter och lika möjligheter”, vilket i princip alla i Sverige kan skriva under på. Ett finare ord för denna definition kan vara kvalitativ jämställdhet.”

Jag är för lika spelregler mellan könen

Programförklaring för jämställdismen