Behöver IT-branschen fler kvinnor eller bara fler yrkesutbildade oavsett kön?

”I länder där det råder jämlikhet, som Sverige, Schweiz, Norge och Finland, valde betydligt färre kvinnor att göra karriär inom så kallade STEM – ämnen som då kom att domineras av män. Alltså: om det råder jämställdhet – att kvinnor själva får välja: då är det inte så vanligt att de vill göra karriär inom STEM-yrken.”

Spelar könsfördelning någon roll för en organisations prestation?

Bland milleniegenerationen är nog könsbaserade fördomar gällande yrkesval ett litet problem, och alla praktiska pusselbitar som dagis o.s.v. som behövs för att ge kvinnor samma möjligheter som män att yrkesarbeta och göra karriär finns redan på plats och har funnits länge.

”He finds that genetic heritability accounts for 50% of the psychological differences between us, from personality to mental abilities. But that leaves 50% that should be accounted for by the environment. However, Plomin argues, research shows that most of that 50% is not attributable to the type of environmental influences that can be planned for or readily affected – ie it’s made up of unpredictable events. ”

So is it nature not nurture after all?

Den enda förklaringen som återstår kanske är verkliga genetiskt styrda skillnader mellan könen som gör att vi prioriterar lite olika och i genomsnitt har en förkärlek för olika yrken.

Sen finns en stor bredd av yrken inom it-branschen men de flesta handlar om hårda tekniska saker, inklusive projektledaryrket för det handlar mycket om möten, planering, resurser, arbetsfördelning o.s.v med inriktkning på tekniskt arbete, så det skiljer en del från att vara arbetsledare inom t.ex. vården där fokus är mer på människor.

Grafisk design, användargränsnittsdesign, webbkommunikatör eller videoredigerare och liknande är nog de mjukaste it-relaterade yrkena, eller möjligen it-support och kravfångst för då har man mycket kundkontakt åt ena eller andra hållet.

Är det så att kvinnor i högre utsträckning än män gillar och prioriterar det mjuka värdena så förklarar det varför män är i majoritet inom de hårda tekniska yrkena, och vad ska man göra åt det om det är deras egna fria val?

IT-branschen behöver fler kvinnor

Yrken inom data och IT

Det finns verkliga könsbaserade skillnader mellan män och kvinnor

Det finns även verkliga könsbaserade skillnader mellan män och kvinnor som förklarar våra olika val enligt undersökningar som gjorts.

How different are men’s and women’s brains?

Study finds some significant differences in brains of men and women

Brain Differences Between Genders

Tvingande 50/50 könsfördelning leder till könsdiskriminering

Jag har inget emot att kvinnor jobbar i it-branschen men något jag däremot är emot är den omvända könsdiskrimineringen som blir resultatet av att man strävar efter en 50/50 könsfördelning till varje pris, och därigenom diskriminerar majoritetskönet både vid anställningar och befordringar.

Har man ägnat en stor del av sitt liv åt att bli kompetent på något så är det inte kul att bli förbigången av en hälften så gammal, hälften så kompetent person av motsatta könet bara för att någon fått för sig att tvingande 50/50 könsfördelning skulle vara ett eftersträvansvärt ideal, när könsfördelningen på en arbetsplats egentligen inte har någon större praktiskt betydelse.

Det är inte heller rättvist att göra så utan rättvisast är att den kompetentaste väljs och att kön eller könsfördelning inte har någon betydelse vid det valet.

Jämlikhet är inte heller samma sak som 50/50 könsfördelning utan jämlikhet innebär att bägge könen har samma möjligheter, och de får de om ingen diskrimineras och kompetensen är det som avgör.

När är positiv särbehandling baserat på kön tillåten?

Positiv särbehandling kan användas när två personer har lika eller nästan lika meriter. Om det finns en påtaglig skillnad mellan två personers kvalifikationer är positiv särbehandling inte tillåten.

Undantag från förbudet mot diskriminering

Dessutom är det inte längre tillåtet att positivt särbehandla det underrepresenterade könet vid anställningar och befordringar annat än om skillnaderna i kompetens är så små att det inte har någon större praktisk betydelse för annars diskriminerar man den mest kompetenta.

Det hade varit bättre att använda begreppet rättvis kompetensbaserad könsfördelning i dessa frågor för varken kön eller könsfördelning ska ha någon betydelse.

Jämställdismen är kanske bättre och mer rättvis än feminismen?

”Ordet jämställdhet är problematiskt. Ursprungligen betydde ordet att män och kvinnor skulle ha ”lika rättigheter, lika skyldigheter och lika möjligheter”, vilket i princip alla i Sverige kan skriva under på. Ett finare ord för denna definition kan vara kvalitativ jämställdhet.”

Jag är för lika spelregler mellan könen

Programförklaring för jämställdismen