Positivt särbehandling, kvotering, lika utfall och jämställdhet

”För att positiv särbehandling ska vara tillåten måste åtgärden genomföras med respekt för de begränsningar som EU-domstolen uppställt i sin praxis. Det innebär bland annat att:”

  • Positiv särbehandling kan användas när två personer har lika eller nästan lika meriter. Om det finns en påtaglig skillnad mellan två personers kvalifikationer är positiv särbehandling inte tillåten.
  • Positiv särbehandling får inte innebära att en persons kön är automatiskt eller ovillkorligt avgörande. En objektiv helhetsbedömning ska göras av till exempel en arbetssökandes alla meriter.
  • Särbehandlingen ska stå i proportion till åtgärdens ändamål.

Undantag från förbudet mot diskriminering

Enligt DO så får man bara positivt särbehandla ena könet av jämställdhetsskäl när deras kompetenser är nästan lika för det sökta jobbet och det råder en kraftig obalans på arbetsplatsen, annars bryter man mot lagen.

Alla verkar inte veta om att man bara får positivt särbehandla det ena könet vid anställning, kompetensutveckling eller befordran om de två toppkandidaterna är man och kvinna och deras kompetenser i princip är lika, för annars gör man sig skyldig till diskriminering av den mest kompetenta i sin (o)jämställdhetsiver.

Innehåll

Kvotering är olaglig diskriminering och inte jämställdhet

”Rättsläget är klart. Kvotering är olaglig diskriminering. Det är alltså olagligt att låta personer med sämre meriter gå före andra med bättre meriter för att man vill gynna en viss etnisk grupp eller ett visst kön. Under vissa förutsättningar kan det vara tillåtet att beakta kön vid lika meriter, så kallad positiv särbehandling, men det lagliga utrymmet är begränsat. Positiv särbehandling på grund av etnicitet är aldrig tillåten.”

13 år och 88 fall av diskriminering

Ett av problemen med diskrimineringslagen tror jag är att de skadestånd som utdöms för olaglig kvotering eller positiv särbehandling är alldeles för låga så de har inte en tillräckligt avskräckande effekt på företag och organisationer.

Om man i stället hade tillämpat samma skadeståndsnivåer som vid brott mot GDPR så hade dessa blivit mer motiverade att inte ägna sig åt sådant.

Datainspektionen kan utdöma en sanktionsavgift på högst 20 miljoner Euro eller 4% av bolagets globala årsomsättning för allvarliga överträdelser mot GDPR, eller 10 miljoner Euro eller 2% av bolagets globala årsomsättning för mindre allvarliga överträdelser.

För myndigheter kan en sanktionsavgift på 5 miljoner för mindre allvarliga överträdelser eller 10 miljoner för allvarliga överträdelser av GDPR påföras, och varför myndigheter ska slippa lindrigare undan verkar väldigt underligt.

Diskrimineringskyddet för arbetstagare stärks efter EU-dom

”EU-domstolen har funnit att den som anser sig diskriminerad har rätt att få en domstolsprövning så länge motparten förnekar att diskrimineringen har skett. Frågan har drivits av DO som har argumenterat att nuvarande svenska rättsordning har möjliggjort för företag att köpa sig fria från anklagelser om diskriminering”

Diskrimineringsskyddet stärks efter EU-dom
Det kommer bli omöjligt för företag, myndigheter o.s.v. att köpa sig fria från diskriminering mot den diskriminerades vilja i framtiden.

Det innebär sannolikt också att i de fall den diskriminerade går med på förlikning så kommer det kosta betydlig mer än nu eftersom den diskriminerade inte behöver gå med på det om denne inte vill och kan hävda sin rätt.

Vad är rättvis könsfördelning och jämställdhet?

När det sen gäller rättvis könsfördelning på en arbetsplats så är det inte samma sak som 50/50 fördelning till varje pris, utan är rent praktiskt relativt och beror statistiskt på hur könsfördelningen i snitt ser ut inom det yrket just nu.

Enligt sannolikhetsläran avgör det i stort fördelningen mellan manliga och kvinnliga toppkandidater, oavsett om det är ett kvinno eller mansdominerat yrke.

Sen kan det vara så att ena könet totalt sett har mindre år i yrket och då kommer det bli en mindre andel toppkandidater bland dem än deras totala andel, tills dess att de som grupp hunnit skaffa sig den erfarenhet som behövs.

Det tar tid att komma i kapp men vissa har inte tålamodet och försöker vinna genom att fuska i spel och diskriminerar då det motsatta könet i stället.

Det enda som behövs är strikta tillämpningar av de lagar vi redan har mot könsdiskriminering och tillräckligt kännbara straff för de organisationer som bryter mot dem, så blir ingendera könet diskriminerat och har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, och då är det jämställt på den punkten.

Då har varje individ oavsett kön samma möjlighet att försöka satsa på det yrke de vill, sträva efter sina karriärmål och nå så långt som deras talang och förutsättningar kan ta dem, och ingen blir diskriminerad.

Sen får det naturliga utfallet avgöra vad könsfördelningen blir från yrke till yrke och arbetsplats till arbetsplats för det i sig har ingenting med jämställdhet åt göra.

Tvingande 50/50 könsfördelning och kvotering leder till könsdiskriminering och är inte jämställdhet

”Kvotering är inte heller vägen till jämställdhet. Jämställdhet mellan könen är att män och kvinnor har lika rättigheter och skyldigheter. Det är inte samma sak som lika utfall. Den som hävdar att jämställdhet är 50 procent män och 50 procent kvinnor (eller 60-40) i alla situationer har en förvriden jämställdhetssyn. Lika utfall kräver nämligen att man kör över mäns och kvinnors fria vilja genom diskriminerande verktyg som kvotering.”

Strålande artikel om kvotering

Förklara på ett bra sätt varför kvotering inte är jämställdhet utan både diskriminering i sig och kränker individers rättigheter.

En kvinna eller man som blir förbisedd för att en arbetsgivare som i sin iver att få en 50/50 könsfördelning (som inte är berättigad annat än i yrken där genomsnittet i stort är det) anställer en mindre kompetent person av motsatta könet blir då den som utsätts för diskriminering och den arbetsgivaren gör fel mot.

Sen går det inte att tvinga folk att bli intresserade av vissa yrken heller då kvinnor och män i genomsnitt är lite olika funtade, och inte bara p.g.a uppfostran och kultur utan även av biologiska skäl, så det kommer nog alltid vara obalans i många yrken.

Att t.ex. män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att baserat på individens intressen och individuella förmåga välja det yrke man vill och sen försöka nå så långt man kan är jämställdhet. Att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete eller rättare sagt lika arbetsinsats och resultat är också jämställdhet o.s.v.

Kvotering och lika utfall på alla områden har däremot inget med jämställdhet att göra utan bara ideologi.

Det finns biologiskt styrda skillnader mellan män och kvinnor som leder till att vi i genomsnitt föredrar olika yrken

”He finds that genetic heritability accounts for 50% of the psychological differences between us, from personality to mental abilities. But that leaves 50% that should be accounted for by the environment. However, Plomin argues, research shows that most of that 50% is not attributable to the type of environmental influences that can be planned for or readily affected – ie it’s made up of unpredictable events. ”

So is it nature not nurture after all?

Forskning har nämligen visat att kvinnors och mäns hjärnor fungerar lite olika så vi kommer aldrig i genomsnitt göra exakt likadana yrkesval av vår egen fria vilja.

Jämn könsfördelning är nog bara möjligt i yrken som i genomsnitt lockar bägge könen lika mycket helt naturligt.

How different are men’s and women’s brains?

Study finds some significant differences in brains of men and women

Brain Differences Between Genders

Däremot skadar det inte att tydliggöra att kvinnor och män är lika önskvärda för en arbetsgivare oavsett yrke så de vet att de har valmöjligheten och uppmuntra ett sådant yrkesval så de som vill vågar.

Utfallet i sig kommer däremot alltid avgöras av genomsnittet av individernas egna val och intressen.

Sen är det en hårfin skillnad mellan att uppmuntra och försöka tvinga på folk sin egen agenda, vilket politiker och ibland även företag ofta har svårt att förstå.

50/50 könsfördelning på alla områden är nog inte uppnåeligt med mindre än tvingande diktatur, och det är knappast något folk vill ha för det kommer göra fler missnöjda än nöjda bland både kvinnor och män då de inte får välja själva.

Ibland blir det en sorts masshysteri som gör att man driver saker för långt och tappar helhetssynen på saken, och det gäller även begreppet könsfördelning som sett till rättvisa faktiskt är relativt.

Det hade varit bättre att använda begreppet rättvis kompetensbaserad könsfördelning i dessa frågor.

Kvinnor är inte missgynnade på arbetsmarknaden

”Ett vanligt argument för att kvotera in kvinnor är påståendet att män indirekt kvoteras in av varandra. I själva verket pekar mycket på motsatsen. Att vara kvinna är snarare en fördel än en nackdel i karriären.”

Kvinnor är inte missgynnade på arbetsmarknaden

Rätt intressant artikel om kvoteringens diskriminerande effekter och som jag sagt tidigare är det åldersdiskriminering som är det stora problemet i samhället och inte könsdiskriminering, även om omvänd könsdiskriminering faktiskt börjar bli ett problem som börjar redan i grundskolan vilket är extra illa.

I de fall det föreligger verklig diskriminering ska det självklart åtgärdas via t.ex en DO anmälan eller facklig åtgärd, men kvotering i sig är också diskriminerande mot de mest kompetenta och dessutom olagligt numera, så varken kön eller könsfördelning ska ha någon betydelse.

Kvinnor är inte lönediskriminerade längre

”Våra forskningsresultat är helt i överensstämmelse med det många forskare redan anat: direkt lönediskriminering är inte längre ett problem.”

Tjänar kvinnor mindre än män för samma arbete?

Kvinnor är inte längre lönediskriminerade heller och de skillnader som finns har helt naturliga och legitima orsaker.

”En analys av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten visar att de oförklarade löneskillnaderna bara är 1,8 procent i genomsnitt. Detta talar för att de eventuella osakliga löneskillnaderna i staten är ytterst små.”

Arbetsgivarverket – Osakliga löneskillnader ett överdrivet problem

Ingen politiskt korrekt åsikt kanske men det finns undersökningar som visar att kvinnor i genomsnitt inte satsar lika hårt på jobb och karriär som män av sitt eget fria val, och förklarar löneskillnaden som fortfarande finns.

”De skillnader som finns till fördel för kvinnor eller män i olika yrken behöver i praktiken alltså inte vara oskäliga, utan kan ha orsaker som statistiken inte fångar in.”

ECEPR – Kvinnor på topp

Lönediskrimineringen p.g.a fördomar som fanns förut är i princip borta.

Statliga myndigheter är numera kvinnodominerade

”På närmare hälften av de statliga myndigheterna utgör kvinnorna mer än 60 procent av de anställda. Bara ett fåtal myndigheter är mansdominerade.”

Skev könsfördelning på statliga arbetsplatser

Patriarkatet finns ej mer!

Lägg märke till att trots att staten tidigare bedrev kvotering så har majoriteten av alla kvinnor sökt sig till mjukare mer typiskt kvinnliga yrken och inte de hårdare manliga.

Det beror mina vänner på att kön inte bara är en social konstruktion utan att minst 50% av vårt beteende faktiskt styrs av biologiska faktorer vilket resulterar i att kvinnor och män i genomsnitt föredrar olika yrken.

Detta är också ett tecken på att inte ens de flesta kvinnor vill ha 50/50 könsfördelning överallt, utan vill kunna välja det yrke de själva vill vilket de kunnat i decennier nu.

Majoritet verkar faktiskt vilja jobba i mjukare yrken som synes, så för vems skull kämpar egentligen 3e och 4e vågens hardcore feminister när de försöker få kvinnor och män att välja lika med delvis propaganda/delvis statliga styrmedel?

Sin egen skull kanske så de ska få känna sig betydelsefulla?

Det viktigaste är att könsfördelningen är ett resultat av kompetens och inte kvotering/diskriminering.

Men skolan måste bli mer pojkanpassad igen och passa bägge könen så pojkar och flickor får samma förutsättningar i livet.

Andelen kvinnor i chefsposition i privata sektorn i princip lika hög som andelen anställda kvinnor totalt

”När också första linjens chefer tas med i statistiken är andelen kvinnor i chefsposition i princip lika hög som andelen anställda kvinnor totalt. Även bland nytillsatta chefer i näringslivet är andelen kvinnor lika hög som andelen kvinnor bland de anställda. Mellan 2018 och 2019 var 39 procent av de nyutnämnda cheferna kvinnor.”

Kvinnor i chefsposition

Inget mer glastak eller patriarkat men många feminister går ändå på som om det fortfarande hade varit 1968, så jag tror inte feministerna själva riktigt hängt med i svängarna.

Tyvärr har detta till viss del uppnåtts med otyget kvotering eller obefogad positiv särbehandling som programmen Womentor, AddHer och MatchAndGo som är diskriminering mot män, så det är dags det upphör och vi använder oss av kompetensbaserade urvalskriterier i fortsättningen.

Då blir ingen diskriminerad och det naturliga utfallet får avgöra vad könsfördelningen blir, så varje individ får förtjäna sin framgång ärligt på egna meriter för då är det rättvist.

Jämställdhet har nämligen inget med lika utfall att göra utan med lika spelregler.

Feminismen är inte längre en rörelse som kämpar för jämställdhet

”En sådan agenda skiner igenom på allt fler ställen i takt med att kvinnors position i samhället förbättras. Kvinnor är exempelvis inte missgynnade på arbetsmarknaden, snarare tvärtom med tanke på hur många företag som tillämpar informell kvotering. Ändå fortsätter den feministiska retoriken präglas av föreställningen att kvinnor behöver få det (ännu) bättre. Och de som entusiastiskt propagerar för att få in fler kvinnor i mansdominerade branscher brukar sällan visa något brinnande engagemang för att öka andelen män i kvinnodominerade branscher.”

Feminism gynnar kvinnor, inte jämställdhet

Feminismen är inte längre en rörelse som kämpar för jämställdhet utan för så stora fördelar som möjligt åt kvinnor på mäns bekostnad.

Hela feministrörelsen har blivit korrupt och gått vilse och vi borde byta till jämställdismen som jämställdhetsideologi i stället och helt sluta med informell kvotering och positivt särbehandling för de är också diskriminering.

Man kan inte ha både lika möjligheter och lika utfall och lika möjligheter är vad jämställdhet handlar om

”Känsloarbete beskrivs som feminismens nästa front. Det är en front som ligger alldeles för långt inne i privatlivet. Vem i ett förhållande som håller koll på småsaker och erbjuder mest känslomässigt stöd angår ingen annan – och det är verkligen ingenting man bör göra politik av.”

”Problemet är bara att man inte kan ha både lika möjligheter och lika utfall, om inte exakt lika många män och kvinnor vid varje given tidpunkt har samma mått av intresse, kompetens och vilja att bli styrelseledamot, programmerare, lärare eller hemmaförälder. Annars måste man ändra spelplanen så att den överrepresenterade gruppen får sämre möjligheter. Med andra ord angriper dagens feminister just de lika möjligheter deras föregångare kämpade för att uppnå.”

Känsloarbete – när inget är för privat för politiken

När man läser detta blir man rätt fundersam över vilket håll feminismen egentligen utvecklats åt de senaste 20-30 åren för de börjar i allt för hög grad ägna sig är rena småsakerna som dessutom är folks privata angelägenheter så det blir rätt absurt på nåt sätt.

De respekterar verkligen inte individens fri och rättigheter eller demokratiska principer och verkar försöka tvinga på hela världen sin extremistiska syn på hur man ska leva sitt liv, lite som kommunistdiktaturer brukar göra när de tvingar alla i ett land att följa den kommunistiska doktrinen till punkt och prickar för annars blir man skickad till arbetsläger…

1a och 2a vågens feminister kämpade för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, alltså lika spelregler. Sen har 3e och 4e vågens feminister förvanskat frågan och fått det att handla om lika utfall vilket går på tvärs mot 1a och 2a vågens strävanden.

Det är neo-feministisk ideologi som ligger bakom den heliga 50/50 könsfördelningen som inte har med jämställdhet att göra.

Jag tvivlar på att ens majoriteten av alla kvinnor sympatiserar med dessa absurditeter som neo-feministisk fanatism leder till.

Feministerna ljuger för att skapa illusionen av att det fortfarande finns ett patriarkat som förtrycker dem och att alla män är våldsamma

Sammanställning feministernas påståenden :

Mätdata och fakta bevisar att följande påståenden är lögn och skitsnack :

1. ”Alla män slår” :

– 0.1% av Sveriges 4.205.861 män är INTE ”alla män slår”.

2. ”Alla män våldtar” :

– 0.00009% är INTE ”alla män våldtar”.

3. ”Alla män mördar” :

– 0.00004% är INTE ”alla män mördar”.

4. ”Patriarkatet”, ”alla män diskriminerar”

– 29% / 27% manliga chefer i kommunala/regionala myndigheter utgör INGET PATRIARKAT. Däremot kan de 73% / 71% kvinnliga cheferna i regionala kommunala myndigheter utgöra ett MATRIARKAT.

5. ”Män lönediskriminerar kvinnor” (SCB, LexNoxa).

– Hos DO finns inte ett enda rättsärende om lönediskriminering av kvinna så hur går denna diskriminering till? Är det de 71% / 73% kvinnliga cheferna i regionala och kommunala myndigheterna som lönediskriminerar kvinnor?

Sammanställning av fakta om feministernas största lögner

Dessa artiklar innehåller väldigt mycket intressant statistik som motbevisar många av feministernas påståenden, och en del sarkasm som ni får läsa eller ej.

Däremot tror jag många feminister numera är av typen opportunister och inser att feminismen gynnar deras karriärer och inflytande, så att mycket numera baseras på lögn spelar dem nog ingen roll.

De verkliga saker som förut var är i varje fall inte mer utan har till och med slagit över åt andra hållet, och vissa saker de påstår har aldrig varit sanna i modern tid, om någonsin.

Feministerna ljuger och hittar på för att få som de vill och för att skapa illusionen av att det fortfarande finns ett patriarkat som förtrycker alla kvinnor.

Detta har nu pågått under så många år att de i princip lyckats skapa en masspsykos.

Feministernas flickanpassning av skolan får pojkar att misslyckas i livet

”En av våra mest akuta jämställdhetsfrågor idag handlar om att vi måste få killar att klara sig bättre i skolan. För killar som inte klarar skolan, kommer inte bara att få svårt att skaffa jobb och en inkomst. De kommer också att bli bortvalda av tjejer, som partners och som pappor. Deras flerfaldiga utanförskap slår tillbaka hårt på hela samhället, i form av missbruk, politisk extremism och gängkriminalitet. Vi betalar för bristande utbildning i form av förtidspensioneringar som aldrig hade behövt äga rum, och med ökad press mot vårt demokratiska styrelseskick.”

Detta är vad feministernas flickanpassning av skolan lett till, en flickanpassning som var helt onödig eftersom flickorna redan innan hade bättre studieresultat.

P.g.a att feministerna jobbat hårt för att flickanpassa grundskola och gymnasium missgynnar dessa numera pojkar stor vilket kommer inverka negativt på hela deras liv, och de fortsätter tyvärr påstå att det skulle bero på destruktiv maskulinitet och inte deras flickanpassning trots att fakta vid detta lag talar sitt tydliga språk.

Att deras slutsats sen är att pojkar lider av ”destruktiv maskulinitet” och behöver ännu mer kompensatorisk genuspedagogik som är det som orsakat skadan är närmast tragiskt.

Detta tar jag upp förutom då för att det utgör diskriminering av pojkar, eftersom det påverkar Sveriges konkurrenskraft och möjligheter att förbli en av världens ledande industrinationer negativt.

Var och en måste måste bestämma sig för om det är okej för det kommer påverkar vår välfärd och barn och barnbarns framtid negativt på sikt, om det inte redan börjat göra det.

Detta är även vad feministernas krav på att uppnå lika utfall via kvotering och positiv särbehandling lett till då det könsdiskriminerar de mest kvalificerade av majoritetskönet på en arbetsplats så mindre kompetenta blir anställda i stället, och det är ojämställdhet åt andra hållet i stället.

Sen har som sagt var lika utfall inget med jämställdhet att göra.

Lika spelregler och möjligheter där individernas egna fria val, lämplighet och talang avgör utfallet och varken kön eller könsfördelning har någon betydelse är däremot kärnan i jämställdhet.

Läs även mitt blogginlägg:

Den svenska skolans flickanpassning och genuspedagogik missgynnar pojkar stort

2a vågens feministerna gillar inte heller dagens statsfeminism’s syn på jämställdhet

”Tyvärr har tredje vågens feminism blivit en maktfaktor med statliga pengar till sitt förfogande. 70-talets kvinnokamp har blivit en statsfeminism som trängt in i den offentliga sektorn, hos myndigheterna i staten och hos kommunerna. På universiteten, i media och inom kultursektorn. En feminism så långt från den vardag som de flesta människor i dagens Sverige lever i. En gökunge som hackar i jämställdhetens bo.”

Tredje vågens feminism – en gökunge i kvinnorörelsen

Helena Bergman som är en av de tongivande 2a vågens feminister säger vad hon tycker om 3e vågen och statsfeminismen av idag och är inte nådig, så hon försöker införa vett och sans inom feminismen igen. Det är inte bara män som tycker mycket av 3e vågens påhitt och idéer är vansinniga utan minst lika många klassiska feminister.

Sen håller jag inte med henne om starka patriarkala krafter som motarbetar jämställdheten om det nu inte är hederskulturen inom vissa invandrargrupper hon menar för hon skriver om den också på sin blogg?

Patriarkatet finns inte mer och i Sverige har kvinnor och män varit juridiskt jämställda och haft samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter sen 1983.

Resten har bara handlat om att jobba ikapp och låta individernas egna fria val, intressen, och det naturliga utfallet avgöra resultatet, men tyvärr har även kvotering som i sig är diskriminering använts i väldigt hög grad vilket könsdiskriminerar den andra könet i stället.

Feministerna kartlägger och förföljer meningsmotståndare i totalitär anda

”Edda Manga, EM: I förra veckans Feministiskt Perspektiv fanns en bild där antifeministerna i Sverige kartläggs och enligt den finns det två pelare, den ena är Pär Ström och den andra är du. Vilken relation har du till Pär Ström och vad tänker du när du ser den bilden?”

”Pelle Billing, PB: Jag tycker att Pär Ström är en väldigt modig man. Han var först ut med att säga väldigt provocerande saker i könsdebatten, och han har fått mycket skit och personangrepp på grund av det.

#antifeminism: Pelle Billing om maktstrukturer och förtryck

Alla vet nog inte om att feministerna alltid ägnat sig åt lite av maffiametoder i stil med IB-affären där Sossarna kartlade meningsmotståndare… Inspirerade av KGB, Stasi eller Gestapo kanske?

”Eftersom dessa fem personer inte okritiskt höll med om allt som feminister i panelen tycker och till råga på allt en av dem filmade samtalet på sin mobiltelefon så fick ett antal feminister för sig att demokrati innebär att de i organiserad form ägnar sig åt rena förföljelser mot en politiskt engagerad gymnasielärare som fanns i sällskapet. Inom kort hängdes läraren ut semi-offentligt på Sofia C:s sociala nätverk (Facebookgruppp med 6000+ medlemmar, minst en moderator var med i ovan nämnda panel) som måltavla för organiserade trakasserier riktade mot hennes arbetsplats.”

Demokratiskt av feminister att förfölja gymnasielärare? – Del 1

Förföljelser och inkomstsabotage = Otyg som hotar demokratin

Det stora felet de gör är att de anser att allt som är feministiskt är jämställdhet och alla som inte gillar alla deras idéer är emot jämställdhet, men även om de har bra idéer ibland så har de även dåliga sådana där tiden, vetskapen och statistik dessutom bevisat det.

Jag avslutar allt arbete för jämställdhet

Många feminister verkar tyvärr oförmögna att erkänna att de har fel ibland och börjar ägna sig åt rena dumheter mot meningsmotståndare som t.ex. deras renodlade personförföljelse av Pelle Billing och Per Ström då när det begav sig, för många av deras åsikter var nödvändiga för jämställdhetsdebatten.

”ECPG står för “European Conference on Politics and Gender”, och konferensen hölls i slutet på mars. http://www.ecpg-barcelona.com/ Ett av bidragen var “Men Who Hate Women – Online: Mapping the Swedish Anti-Feminist Movement in New Media”, Malin Holm, PhD Candidate, Uppsala University, Draft prepared for the 2013 ECPG Conference, Barcelona, Spain. Hon har använt google och bloggrolls för att hitta feminismkritiska bloggar som ofta länkar varandra, totalt 26 stycken (lista i slutet), och har granskat dessa.”

Vi är under lupp!

Vet inte riktigt vad jag ska tycka men de bidrar knappast till jämställdhet och fred mellan könen genom att ägna sig åt ska vi kalla det totalitära fasoner som inte riktigt är okej i en demokrati med yttrandefrihet.

Jämställdismen är en bättre och mer rättvis jämställdhets ideologi än feminismen

”Ordet jämställdhet är problematiskt. Ursprungligen betydde ordet att män och kvinnor skulle ha ”lika rättigheter, lika skyldigheter och lika möjligheter”, vilket i princip alla i Sverige kan skriva under på. Ett finare ord för denna definition kan vara kvalitativ jämställdhet.”

Jag är för lika spelregler mellan könen

Det finns olika definitioner av jämställdhet och lika utfall är inte en giltig sådan, men lika spelregler är det däremot.

Eftersom feminismen mer och mer har blivit inriktad på det oberättigade och i sig diskriminerande kravet på lika utfall och 50/50 könsfördelning överallt vilket kräver kvotering, så undrar jag om det kanske hade varit bättre för alla att vi gick över till jämställdismen som jämställdhetsideologi i stället.

”Kvoteringsdebatterna rasar vidare i Sverige. Av någon anledning verkar många politiker och journalister tycka att vi bör frångå demokrati och människors fria val, och istället tvinga in människor i roller och yrken som de kanske inte alls är intresserade av eller känner sig motiverade att utföra.”

Kvotering kvotering kvotering

Då majoriteten av alla kvinnor faktiskt vill jobba i s.k kvinnoyrken så missgynnar och diskriminerar feministernas krav på lika utfall kvinnor lika mycket som män. De enda som gynnas är en liten klick proffsfeminister och de fåtal kvinnor som vill göra karriär i mansdominerade branscher då de får en oförtjänt gräddfil till toppjobben.

Jämställdhetslabyrinten – en mer komplex karta över jämställdhetsdebatten

”När man följer jämställdhetsdebatten kan man få intrycket att en del debattörer, även sådana som skriver på ledar- och debattsidor i landets största tidningar, har en mycket svart-vit syn på vad jämställdhet är och vad andra egentligen står för. Framför allt brukar feminismen av många (främst feminister förstås) framställas som den enda vägen till jämställdhet och alla som inte håller med som antifeminister.”

Jamstalldhetslabyrinten_stor_billing

Källa: Jämställdhetslabyrinten – en mer komplex karta över jämställdhetsdebatten

Ifall feministerna i detta land inte förstått det så är jämställdismen inte baserad på ett högerkonservativt tankesätt utan ett liberalt och humanistiskt tankesätt, till skillnad från feminismen som baseras på ett mer eller mindre socialistiskt tankesätt beroende på vilken gren av feminismen vi pratar om.

Så det finns likheter men också skillnader.

”För att en ism skall kunna göra anspråk på att vara för jämställdhet, och hävda att den anser att båda könens perspektiv skall ha samma värde i analysen, måste den avgränsa sig både mot manschauvinism / maskulinism och mot kvinnochauvinism / feminism. ”

bittergubbensjämställdhetslabyrint

Källa: Bittergubbens jämställdhetslabyrint

Ovan tabell är en alldeles utmärkt diagram man kan använda som snabb vägledning för vad jämställdismen är, och matrisen visar rätt tydligt de viktigaste skillnaderna mot feminismen.

Programförklaring för jämställdismens syn på jämställdhet

Programförklaring för jämställdismen
Den neutrala ideologin mellan feminismen och maskulismen

1. De båda könen ska ha samma värde, rättigheter och skyldigheter. Detta är definitionen på jämställdhet. Jämställdhet definieras inte som 50/50-fördelning mellan könen i samhällets alla skrymslen och vrår. En sådan kan aldrig uppnås och är heller inte eftersträvansvärd.

2. Att 50/50-fördelning på alla områden aldrig kommer att uppnås beror på att könen är lite olika och i genomsnitt gör lite olika val. Skillnaderna mellan könen är både biologiskt och socialt betingade. Skillnader är inte något fult. Vi gillar olika. Det är viktigt att understryka att vi talar om genomsnittliga skillnader – de individuella variationerna är betydande.

3. Jämställdisternas krav på lika rättigheter för könen innebär att vi säger nej till kvotering. Meriter och lämplighet ska styra olika tillsättningar – kön ska vara irrelevant. Kvotering = ett särskilt gynnande av en grupp = diskriminering av en annan grupp.

4. Den innersta kärnan i jämställdhet är likhet inför lagen. Sådan råder inte i Sverige idag – män diskrimineras på ett antal punkter i lagen. En av de första åtgärderna för jämställdistpartiet, om ett sådant hade funnits, vore därför att kräva att lagstiftningen görs könsneutral.

5. Kravet på att könen ska ha lika värde innebär att det måste bli ett slut på det mansförakt, ibland till och med manshat (”misandri”), som är utbrett i Sverige idag. Det talas till exempel om ”gubbvälde” och det anses att “gubbarna” snarast bör maka på sig. Jämställdisterna kräver att båda kön ska betraktas positivt.

6. Både kvinnor och män har sina respektive problem. Det finns också fördelar både med att vara man och kvinna (olika fördelar, förstås). Att mäta och jämföra dessa för- och nackdelar är omöjligt, eftersom det är som att jämföra äpplen och päron. Därför är det omöjligt att upprätta en balansräkning över könens totala ställning och utpeka det ena könet som nettovinnare och det andra som nettoförlorare. Samhällets jämställdhetsarbete måste därför gå åt två håll, och intressera sig för både kvinnofrågor och mansfrågor.

7. Det finns ingen kollektiv skuld. All skuld är individuell.

8. Det innebär att nu levande personer inte har någon skuld för vad andra personer av samma kön har gjort förr i världen. Det är inte möjligt att kompensera det ena eller andra könet för påstådda eller verkliga oförrätter i historien. En person som könsdiskriminerades för 300 år sedan blir inte kompenserad för att en person av det motsatta könet diskrimineras 2012. Däremot skapas istället en orättvisa mot den senare. Två fel blir inte ett rätt.

9. På motsvarande sätt kan en person som blir diskriminerad i exempelvis Afghanistan inte vinna rättvisa genom att en person av motsatt kön blir diskriminerad i Sverige.

10. Jämställdisterna finner det upprörande att kvinnor förr i världen hade begränsade juridiska rättigheter. Det är mycket glädjande att den tidiga feministiska rörelsen har åtgärdat det problemet (åtminstone i Sverige och till största delen i västvärlden).

11. Samtidigt glöms det ofta bort att även män hade sina bördor och underlägen förr i världen. Exempel är krigsplikt, försörjningsplikt gentemot kvinnor, innehavande av farliga arbeten och förväntad självuppoffring. Lite förenklat kan man säga att män har haft större frihet än kvinnor medan kvinnor har haft större trygghet än män. Det är inte självklart vilket som är mest värt.

12. I många länder i tredje världen har kvinnor än idag mycket begränsade juridiska rättigheter, vilket är upprörande. Jämställdisterna vill se en förändring på den punkten. Samtidigt får man inte glömma bort att även män i tredje världen faktiskt har sina specifika svårigheter och underlägen. Dessa måste också tas med i ekvationen vid arbete för ökad jämställdhet i tredje världen. Annars repeterar vi det misstag som suffragetterna gjorde i början av 1900-talet.

13. Människors fria vilja måste få avgöra deras livsval. En kvinna som väljer att leva som hemmafru, exempelvis, ska inte kritiseras för detta. Lika lite ska en kvinna som väljer att prioritera karriären framför barnen utsättas för kritik. På motsvarande sätt ska naturligtvis även män få välja sin livsstil. Proffstyckare ska inte komma med pekpinnar om människors livsstil.

Källa: Programförklaring för jämställdismen

Jämställdismens programförklaring består att 13 punkter som syftar till att skapa en balanserad jämställdhetspolitik som tar lika stor hänsyn till bägge könen och så långt det är möjligt baseras på vetenskap, statistik och fakta istället för ideologi, godtycke och subjektivitet, och tar hänsyn till individens rätt att bestämma över sitt eget liv och göra sina egna val.

Den stora skillnaden mellan feminismen och jämställdismen är att jämställdismen har den klassiska definitionen av jämställdhet som även feministerna hade förut, tar lika stor hänsyn till mäns behov som kvinnors vilket feminismen aldrig gjort, baserat på vetenskapliga fakta erkänner att det finns naturliga skillnader mellan könen som gör att vi aldrig kommer välja helt lika, och är helt emot krav på lika utfall och positiv särbehandling då dessa leder till diskriminering mot den mest kompetenta, och dessutom kränker individens rättigheter att bestämma över sitt eget liv.

Sex feministiska myter

SexFeministiskaMyter

Ladda även ner Per Ströms e-bok Sex feministiska myter här:

Per Ströms bok Sex feministiska myter

Mansförtryck och kvinnovälde

MansförstryckOchKvinnovälde

Och Per Ströms bok Mansförtryck och kvinnovälde här:

Per Ströms bok Mansförtryck och kvinnovälde

Jämställdister försöker stå för en balanserad liberal jämställdhetssyn

”När en kvinna slår en man ska det klassas som “mäns våld mot kvinnor”. Det skriver Jämställdhetsmyndigheten i en handbok om ”våld, genus och prevention”,”

Jämställdhetsmyndigheten: ”Mäns våld mot kvinnor” när kvinnor slår män

Jämställdister är inte kvinnohatare vilket feministerna har för vana att kalla alla som kritiserar eller motbevisar dem hur fel de än har.

Till exempel när de vill klassa kvinnors våld mot män som män våld mot kvinnor för att de verkar anse att det alltid är mannens fel, vilket är en väldigt ojämställd och förljugen syn på saken.

Jämställdister föredrar helt enkelt en jämställdhetspolitik baserad på vetenskap och objektiva fakta som respekterar individens rätt att bestämma över sitt liv, där lika spelregler gäller för bägge könen så varje individ oavsett kön får förtjäna sin framgång ärligt på lika villkor.

Jämställdister är därför emot kvotering och positiv särbehandling eftersom detta i sig utgör könsdiskriminering av den mest kompetenta för varken kön eller könsfördelning har någon betydelse och lika spelregler är det viktiga.

Jämställdister tror inte på vare sig historisk eller kollektiv skuld och anser att all skuld är individuell för eventuella oförrätter en man gör sig skyldig till mot en kvinna eller tvärtom, för alla kvinnor är inte heller helgon.

Jämställdister tror inte att kön enbart är en social konstruktion eftersom vetenskapen bortom rimliga tvivel bevisat att så inte är fallet, så för jämställdister är det obegripligt att feministerna fortsätter påstå det för att kunna berättiga vissa av sina åtgärder som starkt diskriminerar män.

Jämställdister är även emot lagar som syftar till en tvingande 50/50 fördelning som t.ex föräldraledigheten och anser att det är upp till det enskilda föräldraparet att själva bestämma hur dessa vill fördela föräldraledigheten mellan varandra.

Jämställdister är inte emot jämställdhet utan förespråkar en liberal jämställdhet där det är upp till de enskilda paren att själva bestämma hur traditionella eller otraditionella könsroller de vill ha, till skillnad från feministerna som vill tvinga in alla i sin rätt snäva världsbild som inte ens majoriteten av alla kvinnor vill ha utan de vill ha möjligheten att kunna välja men inte tvånget vilket jämställdismen ger dem.

Detta är förenligt med individens rättigheter att bestämma över sitt liv själv i en liberal demokrati till skillnader från feministerna åsikter om och krav på tvingande fördelning som mer liknar fascismens totalitära värderingar.

Jämställdister försöker helt enkelt stå för en balanserad liberal jämställdhetssyn som tar hänsyn till vetenskap, fakta, individens rättigheter och bägge könen vilket är fullt förenligt med värderingarna i en liberal demokrati.

Pelle Billings Manifest – Från feminism till jämställdhet

Manifestet innehåller även en mängd källhänvisningar, så att de fakta som nämns kan kontrolleras av läsaren.

Dokumentet är knappt 20 sidor långt och beskriver b.l.a. :

  • Varför man inte kan tala om ett ensidigt kvinnoförtryck ens i historisk tid.
  • Myter om lönesättning, våld i nära relationer och dubbelarbete.
  • Statsfeminismens tillkortakommanden.
  • Hur man kan undvika biologism och biofobi.

Pelle Billing har skrivit ett läsvärt manifest om jämställdhet som är ett bra komplement till Per Ströms programförklaring för jämställdismen som alla intresserade borde läsa.

Manifest – Från feminism till jämställdhet

PelleBillingManifestLiten

Ladda ner Pelle Billings manifest om jämställdhet här:

Pelle Billings Manifest – Från feminism till jämställdhet

Ladda ner Pelle Billings inlägg om Lika spelregler här:

Lika spelregler

Kristdemokraternas ungdomsförbunds jämställdhetspolitiska manifest är till stor del jämställdistiskt

”När kvinnor fick möjligheten att göra värnplikt i början av 1980-talet, försvann också den sista lagstiftningen som gav mannen rättigheter som kvinnan inte hade. Det enda som finns kvar är några motiverade skillnader mellan män och kvinnor i lagstiftningen (t.ex. brottsbalkens skrivelser om barnadråp resp. kvinnofridskränkning). Men sedan den sista lagen som förfördelade kvinnor försvann 1983 går det att diskutera huruvida jämställdhet som politisk fråga alls är relevant.”

KDU – Varken feminist eller islamist

Jag säger inte att jag är Kristdemokrat utan bara att de är ett av få partier som inte svalde neo-feministernas diskriminerande krav på lika utfall med hull och hår även om moderpartiets principprogram inte uttrycker sig lika tydligt som ungdomsförbundets manifest.

Det kan därför vara intressant för var och en att läsa igenom deras ungdomsförbunds syn på jämställdhet som ett alternativ till den rådande statsfeministiska lika utfall politiken som styrt de senaste decennierna.

KDU_Jämställdhetspolitiskt_Manifest_Liten

Ladda ner KDU – Jämställdhetspolitiskt manifest som PDF

Men håller inte med dem angående att avskaffa DO för det är betydligt krångligare att driva en rättsprocess, och det som skulle behövas är kanske kännbara böter för företag som diskriminerar och blir fällda av DO.

Tror de flesta företag hade dragit sig för att diskriminera om minimiböterna varit 1 miljon och uppåt.

Lika utfall är enligt min åsikt inte heller förenligt med en västerländsk demokrati eller mänskliga rättigheter då det kränker individens fri och rättigheter och utgör diskriminering i sig.

”En ny politiskt korrekt lära har trätt fram på den samhälleliga scenen efter att ha bidat sin tid bakom kulisserna. Efter marxismens totala sönderfall har feminismen tagit över mer och mer av den samhälleliga analysen – klasskamp har blivit könskamp. En av mina teser är att feminismen är en förlängning av marxismen, men det angreppssättet är inte tillräckligt. Feminismen har även börjat rota sig i vårt samhälle. Universitet, politiker, massmedia mm. har börjat gå på tå för denna lära istället för att kritiskt granska den.”

Vägen till könskrig – Till feminister i alla partier

Det kan även vara intressant för er att läsa Runebergs genomgång av feminismen och dess teser.

Jämställdhets myndighetens definition av jämställdhet

”Vad är jämställdhet?
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.”

Vad är jämställdhet?

Trevligt nog definierar jämställdhetsmyndigheten jämställdhet på i stort samma sätt som jämställdism gör och inte på det sätt dagens radikalfeminism gör, men märkligt nog verkar de själva bryta mot definitionen rätt ofta men då är de flesta som jobbar där feminister också.

Sen har det smugit sig in en massa intersektionalism i deras jämställdhetsarbetet med som ställer till det många gånger för man ska inte blanda ihop andra sorters diskriminering med jämställdhet mellan könen, för då blir det varken hackat eller malet som det gamla ordspråket säger och man kan gå vilse.

Lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter utesluter i varje fall användning av kvotering och positiv särbehandling i syfte att uppnå lika utfall, eftersom dessa i sig utgör könsdiskriminering och dessutom bryte rmot individens rättighet att bestämma över sitt eget liv.

”Jämställdhetsmyndigheten arbetar utifrån kompetensbaserad rekrytering i syfte att anställa rätt kompetens på rätt plats. Jämställdhetsmyndigheten liksom alla statliga myndigheter ska vid tillsättning av personal endast utgå från sakliga grunder som förtjänst och skicklighet, vilket förklaras i regeringsformen 12 kap. 5 § RF. Det är inte tillåtet att kvotera in personer med hänvisning till exempelvis kön.”

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: katastrofalt ojämn könsfördelning inom genusvetenskapen – sägs bero på ”kompetensbaserad rekrytering”

Här förklara jämställdhetsmyndigheten varför det är en majoritet kvinnor som jobbar hos dem och de inte vare sig kan eller vill kvotera in mindre kompetenta manliga sökanden för att uppnå jämn könsfördelning, då det i sig hade utgjort könsdiskriminering mot mer kompetenta kvinnliga sökanden.

Sen kan man undra om vissa myndigheter ens läst och förstår ovanstående eller om de medvetet bryter mot lagen och ägnar sig åt informell kvotering i syfte att uppnå lika utfall på alla möjliga områden, som dessutom inte ens har med jämställdhet att göra utan i sig leder till könsdiskriminering.

Avslut

”Det finns en växande rörelse i Sverige som vill införa sunt förnuft i jämställdhets-debatten. De senaste uppdateringarna av ideologins principer har författats av Pär Ström som även myntat namnet Jämställdismen och publicerat en programförklaring för att beskriva rörelsens värderingar.”

Ekvalism

Jag har även länge undrat över när politikerna ska vakna upp och inse att den svenska statsfeminismen som har sin grund i ett marxistiskt totalitärt tankesätt och dessutom kränker individens fri och rättigheter med sina tvångsåtgärder inte är förenlig med västerländsk liberal demokrati, vilket jämställdismen är.

Ytterligare läsning på min blogg

Metoo har fått en del kvinnor att göra allt för lösa och godtyckliga anklagelser om sexuella trakasserier mot män

Åldersdiskriminering är vår tids största diskriminerings problem

Verklig ekonomisk skada som diskriminering kan orsaka

Könet och könsfördelning har ingen betydelse för ledarskapet eller en organisations framgång