Verklig ekonomisk skada som diskriminering kan orsaka

Som uppföljning till mitt inlägg om diskriminering i syfte att till varje pris uppnå 50/50 könsfördelning på en arbetsplats som inte är i enlighet med vad lagen tillåter, så har jag gjort en ekonomisk kalkyl på den verkliga ekonomiska skada man kan orsaka den som diskrimineras.

Jag har valt ett hypotetiskt scenario där en man blev diskriminerad vid en anställning på en statlig myndighet som valde att anställa en kvinna som bara var hälften så kompetent för den valda tjänsten på i princip varenda punk de hade ställt upp som krav eller önskemål på den de skulle anställa.

Det är alltså inte frågan om små skillnader i kompetens utan riktigt stora, och ett solklart fall av könsdiskriminering.

Vi kan även göra antagandet att de för att rädda sina anseende från sitt övertramp fortsatte förtala honom för att kunna berättiga sitt beteende utifall att mannen skulle berätta om vad som hänt för andra… för så reagerar oftast folk som gör sig skyldiga till oegentligheter.

Sen kan vi även utgå ifrån att vissa av feministerna på orten i allmänhet och branschen i synnerhet blev väldigt hatiska eftersom han inte accepterade att bli diskriminerad och förbigången av en hälften så kompetent kvinna och började bedriva en sorts hatkampanj mot honom, för män som inte accepterar att bli diskriminerade av kvinnor måste väl ändå vara kvinnohatare och mansgrisar…

Om de förtals och hatkampanjerna gjorde att det tog honom 6 år att få ett nytt jobb eftersom det gav honom ett oförtjänt dåligt rykte så har det lett till ett helt onödigt och väldigt kännbart inkomstbortfall (förutom då förlorade år och effekterna på det privata planet av de förtals och hatkampanjer som uppstod), och nedan graf ger en ungefärlig bild av hur stort.

* Liknande kan även inträffa i kvinnodominerade yrken som vården där en erfaren sjuksköterska blir diskriminerad och förbigången av en hälften så kompetent man av en arbetsgivare som vill uppnå 50/50 fördelning till varje pris. Den kvinnan kommer bli lika förorättad och lida lika stor ekonomisk skada som mannen i mitt exempel, så det drabbar bägge könen.

Graf över ränta på ränta effekten av inkomstbortfall

Graf över ränta på ränta effekten på inkomstbortfall

Ovan förenklade graf visar tydligt hur snabbt den verkliga ekonomiska skadan vid inkomstbortfall ökar, så det är ingen lek att vara orsaken till sådant vilket icke-legitim skäl man än må ha.

Jag har använt en måttlig löneökning på 3% per år och en realistiskt avkastningsränta på kapital på 8% för att räkna ut ränta på ränta effekten av inkomstbortfallet, vilket ger en realistisk bild av den verkliga ekonomiska skadan.

Grafen visar den verkliga ekonomiska skadan för en person med en ingångslön på 30000kr/månaden som under dessa år inte har några inkomster eller studielån att ta hänsyn till.

Som ni ser av grafen uppgår den verkliga ekonomiska skadan efter 5 år till 2 345 133 kr, efter 10 år till 6 212 538 kr, och efter 13,5 år har den sprängt 10 000 000 kr vallen.

Sen tillkommer sveda och värk delen för det går inte att ge tillbaka folk förlorade år och möjligheter så hur stor är den då? Jag anser att man i normalfallen kan anse att sveda och värk delen ska vara lika stor som den verkliga ekonomiska skadan, så gångrar man den med 2 får man det skadestånd personen i fråga bör vara berättigad till.

Sen kan sveda och värk delen bli större än så om konsekvenserna för offret varit synnerligen stora på alla plan beroende på t.ex. förtals och hatkampanjer som uppstått, så det totala skadeståndet en person bör få kan nog i bland uppgå till 3 ggr den verkliga ekonomiska skadan eller mer.

Därför man inte ska ägna sig åt diskriminering eller förtal av folk för det kan vara oerhört skadligt, och det är allt annat än okej att förstöra folks liv med skrupelfria psykopatfasoner eller på grund av fanatism.

Folk som stjäl eller förskingrar pengar i denna storleksordning från andra brukar oftast dömas till mångåriga fängelsestraff, och moraliskt sett har de som via diskriminering och sedan förtal för att kunna berättiga sin diskriminering orsakat andra stor ekonomisk skada betett sig lika illa

Detta får en att verkligen tänka till och inse att diskriminering i 50/50 könsfördelningens namn eller annat ej rumsrent skäl som förutom att det inte är i enlighet med lagen kan orsaka den man diskriminerar eller förtalar för att den inte accepterar det oerhört stor skada.

Det är därför som lagar, regler och EU domstolens praxis mot uppenbar diskriminering vid positiv särbehandling p.g.a kön finns.

EU domstolens praxis mot uppenbar diskriminering vid positiv särbehandling p.g.a kön

För att positiv särbehandling ska vara tillåten måste åtgärden genomföras med respekt för de begränsningar som EU-domstolen uppställt i sin praxis. Det innebär bland annat att:

Positiv särbehandling kan användas när två personer har lika eller nästan lika meriter. Om det finns en påtaglig skillnad mellan två personers kvalifikationer är positiv särbehandling inte tillåten.

Positiv särbehandling får inte innebära att en persons kön är automatiskt eller ovillkorligt avgörande. En objektiv helhetsbedömning ska göras av till exempel en arbetssökandes alla meriter.
Särbehandlingen ska stå i proportion till åtgärdens ändamål.

En förutsättning för att positiv särbehandling ska vara tillåten är också att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbete som har till syfte att främja jämställdheten.

Diskriminering och missgynnande i arbetslivet

Det är därför som lagar, regler och EU domstolens praxis mot uppenbar diskriminering vid positiv särbehandling p.g.a kön finns. Nedan ett utdrag från deras text som påvisar att rätten till positiv särbehandling för att uppnår en jämnare könsfördelning är starkt begränsad för att inte den andra könet ska bli diskriminerat.

Genom att tillämpa en rättvis kompetensbaserad bedömning så blir ingen diskriminerad och vill man uppnå högre andel kvinnor eller män i en viss bransch måste man göra det via långsiktiga kampanjer med syfte att öka intresset för det yrket och utbildningsvalet hos det könet, så det tar lång tid innan det ger effekt.

I vissa yrken kommer det antagligen aldrig bli jämn könsfördelning men det är inte det viktiga heller, utan det viktiga är att ingen blir diskriminerad och att bägge könen har samma möjligheter att välja ett visst yrke av sin egen fria vilja, även om könen aldrig kommer välja helt lika i genomsnitt.

Ytterligare läsning på min blogg

Åldersdiskriminering är vår tids största diskriminerings problem

Könet och könsfördelning har ingen betydelse för ledarskapet eller en organisations framgång

Positivt särbehandling, kvotering, lika utfall och jämställdhet