Vad krävs verkligen för att vara en god kristen och bli förlåten enligt kristendomen?

Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Blev inte skökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar, när hon tog emot sändebuden och förde ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. (Jak 2:12-26).

17 bibelverser om goda gärningar som Gud har förberett för oss

Inledning

”9 I mitt brev till er skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. 10 Jag menade inte alla omoraliska här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Annars hade ni behövt lämna världen! 11 Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Med en sådan ska ni inte ens äta. 12 Är det min sak att döma de utomstående? Är det inte dem som är innanför ni ska döma? 13 De utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond!” (1 Kor.5:9-13).

SANN OMVÄNDELSE!

Eftersom det verkar finnas en del präster och diakoner som beter sig ohederligt och omoraliskt lite då och då och ofta slipper lindrigt undan så fick det mig att fundera på om det är detta med förlåtelse som är orsaken.

Sen blev jag även fundersam över om det kan vara så att det tas alldeles för lättvindigt på vad som krävs för att bli förlåten inom svenska kyrkan för att de är lite för bekväma och vill tro det som blir lättast för dem.

Efter lite efterforskning på nätet där de flesta webbsidor körde med samma gamla floskel om att man måste förlåta den som ber om förlåt utan att ge nån djupare förklaring till det hittade jag några sidor där de gjort en genomtänkt analys av det Bibeln säger om förlåtelse och dess praktiska konsekvenser.

”Alltså: ja till förlåtelse för syndaren (som ångrar sig uppriktigt!), vilket alltså inte är detsamma som tillåtelse; men ett lika tydligt ja till stöd åt de drabbade och till åtgärder för att förhindra en upprepning. Dessa två utesluter inte varandra.”

Är förlåtelsen möjlig – och tillräcklig?

De bekräftade mina misstankar om att många kristna tar alldeles för lätt på vad som krävs för att bli förlåten och att alldeles för många syndare inom Svenska kyrkan slipper alldeles för lindrigt undan på grund av det.

Förlåtelse gäller dessutom bara tills nästa gång och behöver bara ges om syndaren ärligt och uppriktigt ångrar sig, bekänner och omvänder sig, och desto större synd, desto mer krävs av syndaren.

Sen ingår det i konceptet att ärligt och uppriktigt ångra sig och bli omvänd att vilja göra rätt för sig och reparera den skada man orsakat, så det är inte så enkelt som att en bekännelse eller att sluta med sitt dåliga beteende räcker alla gånger, utom kanske för mindre saker.

”Vi blir inte frälsta genom att hålla Guds bud, utan frälsningen tar vi emot genom tro. Men den tro som tar emot frälsningen är en tro som bär denna frukt – att man håller Guds bud. Att säga sig ha tro men inte vilja hålla buden är att leva i självbedrägeri. Om vi håller Guds bud (de som vi ofta kallar de moraliska och etiska buden), så kan vi inte utifrån det skryta om oss själva och utifrån det anse oss ha rättighet till Guds nåd och frälsning. Vi gör ju då bara vad vi är skyldiga att göra. Självrättfärdighet är utesluten.”

Kristna och Mose lag

Med lagen åsyftas här 10 Guds bud och Mose lagar men kristna ska vara lite mildare och behöver inte följa de ceremoniella lagarna, offerlagarna, inte tillämpa dödsstraff o.s.v.

Enligt gammaltestamentlig rättvisa ska man följa Mose lagar bokstavligt men enligt nytestamentlig rättvisa ska man bara följa moralen i vissa av dem antingen helt eller delvis, och mildra de grymmare delarna som dödsstraff, kroppsstraff, slaveri och liknande som då omvandlas till t.ex. att offentlig erkänna sitt brott, hårda fängelsestraff och/eller höga skadestånd i stället (mycket högre än i Sverige och kanske mer som i USA).

Nytestamentlig rättvisa är alltså mildare än gammaltestamentlig men moralen i många av Mose lagar är inte helt avskaffad, och även om dessa inte är lag i det flesta länder kan man som kristen vilja följa dem frivilligt ändå för att kunna vara säker på att man kommer bli förlåten av gud om man gjort något väldigt fel mot någon annan.

Bibeln ställer extra höga krav på präster och diakoner

Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete. 2 Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander, gift bara en gång, nykter, behärskad, anständig, gästfri och en god lärare. 3 Han får inte missbruka vin och inte vara hårdhänt utan skall vara försynt och fridsam och fri från penningbegär. 4 Han skall kunna styra sitt hus och få sina barn att underordna sig, allt i värdiga former. 5 För hur skall någon som inte kan styra sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling? 6 Han får inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. 7 Dessutom måste han ha gott rykte bland utomstående, så att han inte blir förhånad och går i djävulens fälla.

8 På samma sätt skall medhjälparna vara värdiga och uppriktiga. De får inte vara begivna på vin eller lystna på pengar. 9 De skall förena trons hemlighet med ett rent uppsåt. 10 Men först skall också de prövas, sedan får de bli medhjälpare om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Är de kvinnor skall de på samma sätt uppträda värdigt, inte förtala någon utan vara nyktra och pålitliga i allt. 12 En medhjälpare får inte vara gift mer än en gång och skall kunna styra sina barn och sitt hus. 13 De som sköter sin tjänst väl får en god ställning och kan visa stor frimodighet i sin tro på Kristus Jesus. (1 Tim 3:1-13)

Församlingsledaren och hans medhjälpare

Sen är det så att det ställs extra höga moraliska krav på just präster och diakoner och jag utgår ifrån att varenda präst och diakon vet det?

Mer ingående förklaring av kvalifikationerna för församlingstjänarna och församlingsledarna

Då framstår det som mycket märkligt att de ens vill slippa lindrigt undan för då begår de en ny grov synd ovanpå sin ursprungliga och ligger dubbelt så risigt till i Guds ögon, och borde kanske inte få fortsätta vara präster och diakoner för då är de inte oklanderliga längre.

Biskopsbrev – Biskop, präst och diakon i Svenska Kyrkan, Krav och förväntan

Biskopar, präster och diakoner betraktas med rätta som kyrkans särskilda representanter och har att besinna det ansvar som följer därmed. De är kallade inte endast att bära utan även att själva vara vittnesbörd om kärlekens, försoningens och hoppets evangelium. För dem gäller det att inte stå i vägen för Kristi evangelium och genom sin egen praktiska livstolkning hindra människor från att komma till tro och mogna i tron. Orden, handlingarna och livshållningen skall tala samma språk. Deras privatliv är endast i begränsad mening ett privat liv. Det får inte kompromettera kyrkans anseende och trovärdighet. Det gäller i förhållande till såväl skrivna som oskrivna lagar. Biskopar, präster och diakoner skall – som det heter i vigningsordningen – i allt ”sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett”. Av dem förväntas en livshållning som är ämbetet värdig. Deras liv skall bekräfta munnens bekännelse. När de själva misslyckas skall de kunna visa att kyrkan erbjuder en väg till upprättelse och ny början genom bekännelse och förlåtelse.

Biskopsbrev – Biskop, präst och diakon i Svenska Kyrkan, Krav och förväntan

Av någon orsak så har Svenska kyrkan tagit bort ovanstående biskopsbrev från sin webb så vill man ha ut det måste man begära det från deras arkiv numera.

De verkar bara tillhandahålla ett lite mer allmänt hållet, luddigt och långrandigt dokument om att vara kallad till präst eller diakon som inte alls ger så här tydliga direktiv, och man kan undra varför?

Nu krävs tydligt besked om vad Svenska kyrkan tror

Har Svenska kyrkan tagits över av mörkrets krafter… eller på vanlig svenska mindre hederliga och skenheliga kristna som inte gillar tydliga direktiv då det ger för litet spelrum för fuffens?

Jag tror kyrkan gör sig själv en otjänst genom att låta folk slippa för lindrigt undan för då tillåts omoralen sprida sig i deras led och de förstör sin egen trovärdighet och grundval, så de som är kristna på riktigt söker sig någon annanstans och syndarna de vill omvända helt tappar tron på dem.

Svenska kyrkan har problem med vissa av sina präster och den politiska styrningen

”Ändå visar det sig att många präster har narcissistiska drag. Denna personlighetstyp verkar vara överrepresenterad speciellt bland dem som har ett tidigare yrke som de känner inte tillfredsställt dem – och som runt 40 sadlar om. Det är naturligtvis beundransvärt att i den åldern satsa på ytterligare 5 års utbildning, men frågan är vad som är drivkraften.”

Kyrkan har problem med sina präster

Undersökningar har visat att präst är ett av psykopatens favorityrken och jag kan tänka mig att även diakon är det för de psykopater som inte ids lägga ner 5 år på att utbilda sig till präst, för det ger dem inflytande över andra och en bra täckmantel.

Psykopater och narcissister är dessvärre inga goda människor och tyvärr väldigt bra på att ljuga, dupera och förställa sig, så de lyckas ofta lura folk under lång tid och kan korrumpera och förstöra en hel organisation om de tar sig nog högt upp som t.ex. till Svenska kyrkans ledning.

Psykopater är mästare på att ljuga och dupera

”Övertagandet skedde metodiskt. Bengtsson beskriver hur ”partiet har varit med och steg för steg flyttat kyrkans värderingar i progressiv riktning”. Som statsbärande parti kunde S växla mellan inre påverkan genom kyrkopolitiken och yttre påverkan genom staten och lagstiftaren.”

Konsten att kapa en kyrka

En annan delförklaring till att Svenska kyrkan verkar ha blivit en falsk, skenhelig och världsligt kyrka är att den tagits över och infiltrerats av socialdemokraterna och vänstern på ett mycket systematiskt och utstuderat sätt.

”Ett genomgående drag i 68-kyrkans teologiska ställningstaganden är att man omtolkade traditionella kristna begrepp som synd, rättfärdighet, Guds rike och frälsning och gav dem ett världsligt och vänsterpolitiskt innehåll. På detta sätt kunde den religiösa och politiska vokabulären på närmast omärkligt vis gå upp i varandra. Kristendomens transcendenta innehåll ersattes med ett politiskt och socialt budskap.”

68-vänsterns långa marsch genom kyrkan – Respons

Svenska kyrkan har med andra ord även blivit korrumperad av socialdemokraterna och vänstern och är numera mer en representant för socialdemokraternas värdegrund än bibelns värdegrund, så kyrkor ska nog inte vara politiskt styrda.

”Få institutioner har mer genomgripande och varaktigt präglats av 68-vänsterns långa marsch genom institutionerna än Svenska kyrkan. Det skriver Johan Sundeen i serien om den svenska kulturrevolutionen.”

68-kyrkan försökte göra Jesus Kristus till marxist

Det är till och med så illa att svenska kyrkan är en av de samhällsinstitutioner som blivit mest infiltrerad av socialister och fortfarande är det.

”Socialism and Marxist thought emerged long after the Bible was written, but that does not mean Scripture is silent about the trouble behind this ideology. The Bible lays out many economic principles that point us away from socialist concepts. ”

What Does the Bible Say About Socialism?

De präster och diakoner som tror socialismen och bibelns budskap är helt kompatibla har fel för så är det inte, och vill ni veta mer rekommenderar jag er att läsa ovan artikel.

”Det öppna brev som ärkebiskopen författat om den planerade gruvdriften i Kallak sätter ljuset på något som kommer känneteckna arvet efter Antje Jackeléns tid som ärkebiskop. Den kyrka som hon lämnar över till sin efterträdare är mest att betrakta som ett teologiskt, ekumeniskt och moraliskt kalhygge.”

Svenska kyrkan – Ett teologiskt, ekumeniskt och moraliskt kalhygge

Om vi ska hålla oss till biblisk symbolik så påminner Svenska kyrkans lednings beteende det senaste decennierna eller så faktiskt lite grann om det Jisebel under sin tid som drottning gjorde emot det israeliska folket och deras tro, för de verkar jobba hårt med att urholka den kristendom de är satta att representera och mycket av det revolutionärerna gjort går emot bibelns budskap.

Jisebel, Jezebel eller Isebel var i judisk mytologi en härsklysten och omoralisk härskarinna

”Men hur är det att tjänstgöra inom en organisation där yta och innehåll inte
stämmer överens? Inom en kyrka där politisk ideologi trumfar den kristna tron? Där mobbning och trakasserier är vardag trots att man säger sig stå för goda värderingar, och där bannlysning fortfarande drabbar de som inte marscherar i takt?”

Konsten att överleva Svenska kyrkan

Sen har den f.d prästen i svenska kyrkan Helena Edlund har skrivit en bok som ger en god insikt i hur illa ställt det är och man kan knappast säga det är någon särskilt helig organisation längre.

Präster och diakoner får inte utnyttja rättsväsendets naivitet för att slippa lindring undan

”Inom svensk kriminalvård finns sammanlagt cirka 150 präster, pastorer och diakoner. De har i uppdrag att möta de intagnas behov av personliga samtal, att anordna samtalsgrupper och gudstjänster samt att medverka i undervisning och vägledning i etiska och existentiella frågor.”

Inom svensk kriminalvård finns sammanlagt cirka 150 präster, pastorer och diakoner.

Samma gäller rättsväsendet, om de låter präster och diakoner slippa lindrigt undan eller helt okritiskt tror på deras utsagor så till den grad att de ignorerar allt som talar emot dem, så bidrar de till att skapa en grogrund för korrumperat beteende som underminerar förtroendet för rättssäkerheten i detta land.

Dessutom finns det rätt många kopplingar mellan rättsväsendet och svenska kyrkan då många präster och diakoner jobbar med själavård på häkten och fängelser.

Sen är svenska kyrkan politiskt styrd och nämndemännen är politiskt tillsatta så det kan finnas många olämpliga förhållanden mellan kyrkan och rättsväsendet i rättegångar där präster och diakoner är inblandade.

Detta gör att man starkt kan ifrågasätta om vårt rättsväsende klarar av att bete sig objektivt och opartiskt när en präst eller diakon är antingen målsägande eller anklagad?

Man kan även starkt ifrågasätta de präster och diakoner som i såna fall utnyttjar rättsväsendets partiskhet för att slippa lindrigt undan och kanske ljuger för att rädda sig själva eller en familjemedlem.

Det räcker oftast inte med att bikta sig eller be gud om förlåtelse i tysthet

Den första länken nedan om hur bikt i svenska kyrkan går till tycker jag är ett klockrent exempel på det självbedrägeri många kristna samfund ägnar sig åt, och gör att de kanske tror de kan komma undan med vad som helst utan att behöva stå för det de gjort.

Den andra länken går till en artikel i kyrkans tidning där Bo Branders rekyl tydligt poängterar att det även krävs gottgörelse, så alla i svenska kyrkan verkar inte ägna sig åt självbedrägeri, men vissa… T.e.x de som syndat och försöker slippa lindrigt undan.

Tror någon på fullt allvar att det verkligen räcker med att bara erkänna sina synder inför Gud för att det ska räknas som att ni ärligt och uppriktigt har ångrat er och blivit omvända, utan att även vara villiga att göra allt som går för att reparera skadan ni ställt till med för dem ni syndat mot (även om det skulle innebära att ni hamnar i fängelse eller blir ruinerade), så lurar ni nog bara er själva.

Bikt i Svenska kyrkan

Slå vakt om tystnadsplikten

För att bli förlåten av gud måste kristna uppfylla alla dessa 7 punkter

Steg du måste ta för att få Guds förlåtelse

1. Inse att det är Guds normer du brutit mot. Även om det du gjort kan ha sårat andra, måste du först och främst erkänna att du gjort fel mot Gud. (Psalm 51:1, 4; Apostlagärningarna 24:16)

2. Be till Gud och bekänn vad du gjort. (Psalm 32:5; 1 Johannes 1:9)

3. Var uppriktigt ledsen över din synd. ”Bedrövelse på ett sätt som Gud vill” gör att man ångrar sig och ändrar inställning. (2 Korinthierna 7:10) Det innebär också att man ångrar saker man gjort som ledde fram till synden. (Matteus 5:27, 28)

4. ”Vänd om”, det vill säga ändra ditt handlingssätt. (Apostlagärningarna 3:19) Det kan innebära att man undviker att upprepa något fel som man gjort en eller flera gånger. Men det kan också innebära att man måste ändra hela sitt tänkesätt och sin livsstil. (Efesierna 4:23, 24)

5. Gör vad du kan för att reparera skadan eller rätta till det du ställt till med. (Matteus 5:23, 24; 2 Korinthierna 7:11) Be om ursäkt till dem som påverkats av det du gjort eller inte gjort, och kompensera för det så långt det är möjligt. (Lukas 19:7–10)

6. Be till Gud att han ska förlåta dig med hjälp av Jesus lösenoffer. (Efesierna 1:7) För att dina böner ska bli hörda måste du själv förlåta dem som syndat mot dig. (Matteus 6:14, 15)

7. Om du begått en allvarlig synd behöver du prata med någon som kan ge andlig hjälp och som kan be för dig. (Jakob 5:14–16)

Ni måste uppfylla de 7 kraven Jehovanerna listar för kunna få Guds förlåtelse för dessa gäller alla kristna oavsett samfund.

Även om Jehovanerna ibland skiljer sig i sin bibeltolkning från andra samfund och har fel på just de punkterna så har de på denna punkt gjort en klockren tolkning som alla kristna samfund borde ta efter.

Kommer Gud att förlåta mig?

Vad innebär gammal testamentlig öga för öga, tand för tand rättvisa och talionsprincipen?

”Om vittnet visar sig vara ett falskt vittne som burit falskt vittnesbörd mot sin broder, 19 ska ni låta samma sak drabba vittnet som han hade tänkt för sin broder. Du ska skaffa bort det onda ifrån dig. 20 Det övriga folket ska höra det och frukta, och man ska aldrig mer göra något sådant ont hos dig. 21 Du ska inte visa honom någon skonsamhet: liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot.” (5 Mos 19:21)

Femte Moseboken – Vittnesmål

De flesta vuxna människor har nog både hört talas om och förstår hur öga för öga tand för tand principen ska tolkas för den kan nämligen bara tolkas på ett enda sätt, och det är bokstavligt satt i relation till det man gjort någon annan.

Sen måste principen självklart anpassas till nya testamentets budskap så t.ex. dödsstraff och kroppsstraff omvandlas till livstids fängelse, långa fängelsestraff, höga skadestånd, offentliga avslöjanden o.s.v. om ni för att vara säker på att bli förlåten av gud frivilligt vill följa den när ni omvänder och ångrar er.

Då ingår det att reparera och kompensera dem ni gjort ont för den skada ni orsakat dem och Mose lagar kan användas som vägledning i många fall.

Ibland kan det även hända att någon annan kristen hotar med straff enligt den principen för att ställa er till svars i allas närvaro och tvinga er att ta ert straff, så jag tänker kort förklara principen och hur den ska tolkas genom ett exempel eftersom det är en sorts grundkunskaper i kristendom och gamla testamentet.

Låt oss t.ex. säga att någon väljer att föra fram sitt budskap i en kristen svavelosande moralpredikan och tala till bönder på bönders vis då mottagaren är en präst som gjort avsändaren något mycket ont och kan förväntas förstå sin egen retorik.

Låt oss sedan säga att avsändaren avslutar sin kristna svavelosande moralpredikan med ett hot om att se till att mottagaren kommer blir avslöjad som den skurk denne är och att rättvisa kommer skipas enligt öga för öga tand för tand principen även om denne inte gör det rätta frivilligt.

Folk som inte är så bevandrade inom kristendomen och kristen retorik kanske tror det utgör hot om våld, men ett sådant hot kan bara utgöra hot om våld mot mottagaren eller eller dennes nära och kära om denne brukat våld mot eller allvarligt skadat den som hotar eller dennes nära och kära fysiskt.

Har mottagaren inte gjort det så innebär ett sådant hot ingen som helst risk för våld ens om det specificeras ska ske utanför lagens ramar, för man kan göra väldigt mycket saker utanför lagens ramar utan att det innebär någon som helst risk för våld mot folk.
Om en vuxen människa som t.ex. är präst eller jurist skulle påstå att de tror eller trodde ett hot enligt öga för öga tand för tandprincipen utgjorde mer än man kan tolka in i ett sådant hot om man tolkat det i relation till vad mottagaren av hotet gjort mot avsändaren, och mottagaren samtidigt har goda skäl till att inte vilja stå för det denne gjort och ta konsekvenserna för det, så skulle i varje fall jag ställa mig väldigt tvivlande till dennes påstående eller så är den prästen eller juristen gravt inkompetent.

Finns det på det även direkta bevis för och starka tecken på att mottagaren ljuger och överdriven på många punkter i syfte att svartmåla avsändaren så mycket som möjligt, behöver man nog inte tvivla så mycket på varför.

Skulle denne ändå verkligen ha trott det kan man knappast klandra avsändaren som i ett sånt läge med gott samveten kan förvänta sig att mottagaren både ska förstå och kunna tolka det hotet på ett korrekt sätt, och då kan man inte göra mycket annat än beklaga det.

”38 Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand.* 39 Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår* dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. 40 Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika*, så låt honom få manteln* också. 41 Om någon tvingar dig att gå med en mil*, så gå två mil med honom. 42 Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig.”

Kärlek och inte hämnd

Övertolka inte heller det Jesus sa här in i absurdum för det enda Jesus sa här är att man inte ska hämnas och att man ska låta mindre allvarliga saker bero, för det är bara mindre allvarliga angrepp som inte är så skadliga han räknar upp som exempel.

Ni har även rätt att försvara er om det blir nödvändigt och slår ska här närmast betraktas som örfila eller förolämpa enligt belästa teologer, så det handlar inte om knytnävsslag som allvarligt kan skada eller t.o.m. döda er vilket ni kan läsa mer om i min artikel om kristnas rätt till självförsvar.

Att sedan Jesus i bibelcitatet ovan säger att man inte får hämnas är en sak men ni som kristna har fortfarande rätt att söka rättvisa för allvarligare saker och det kan till och med sägas var er kristna plikt att ställa förövare till svars för det de gjort.

Ni har nämligen ett moraliskt ansvar att kräva att andra kristna ärligt och uppriktigt omvänder sig, står för det de gjort och så långt det är möjligt reparerar skadan de ställt till med.

Gör de inte det frivilligt måste ni avslöja dem för ni har även ett moraliskt ansvar att bekämpa och avslöja ondska, och det har inte med hämnd att göra utan rättfärdighet vilket ni förstår om ni läst hela denna artikel.

”Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er” (Matt 7:6)

Tänk på att Jesus även sa ovanstående som kan tillämpas när det gäller att gå 2 mil, ge dem er mantel, låna ut pengar o.s.v. om ni inte är illa tvungna av nåt annat skäl.

Ett av syftena med de råden är nämligen att ni ska visa en hedning hur god kristendomen är… så kom ihåg att man inte ska vara dumsnäll eller kasta pärlor till svin heller.

Kristna måste stå för de de gjort och så långt som möjligt kompensera dem de skadat

Är inte Jehovan själv och Jehovanerna och andra protestantiska samfund är kanske inte alltid överens gällande Bibeln då de har en lite konstig uppfattning om vissa saker.

När det gäller just vad som krävs av en kristen för att denne ska kunna bli förlåten av Gud och har de däremot en väldigt genomtänkt syn till skillnad från många andra samfund som ofta tror det räcker med de 3-4 första punkterna.

Särskilt punkt 5 är intressant för kristna är även tvungna att så långt det är möjligt reparera och ställa tillrätta den skada de ställt till med vilket många kristna blundar för, antagligen för att de är lata, fega och bekväma, eller kanske skenheliga och falska kristna.

Alla punkterna krävs alltså för att det ska räknas som ärlig och uppriktig ånger och omvändelse och måste uppfyllas innan den som syndat kan förvänta sig att bli förlåten av Gud för det den gjort.

Kristna har rätt att kräva att andra står för det de gjort och kompenserar dem för den skada de orsakat

Ta er i akt! Om din broder gör orätt, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. (Luk 17:3)

Det är till och med så att inte ens vi människor ovillkorligen behöver förlåta andra för synder begångna mot oss, utan även den förlåtelsen är villkorad och kräver att syndaren ställs till svars och ärligt och uppriktigt ångrar sig och omvänder sig enligt de 7 punkterna som räknats upp ovan.

Dessutom ska man inte för att vara ”snäll” låta synder passera ostraffat heller, och det handlar inte om hat eller hämnd utan om rättfärdighet.

Man kan vara rättfärdig utan att hata och att uppmana någon att omvända sig och så långt det är möjligt kompenserar andra för den skada de orsakat är inte emot bibelns budskap heller, eftersom det är vad gud kräver för att förlåta.

Understanding forgivness

Skenheliga kristnas favorit bibelcitat

”När fariséerna förde en kvinna som tagits på bar gärning för äktenskapsbrott till Jesus och frågade honom om hon ska stenas svarade Jesus ”Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne,” (Joh 8:7). Detta bör inte användas för att säga att Jesus förkastade dödsstraffet i alla fall. Jesus påvisade helt enkelt fariséernas hyckleri. Fariséerna ville lura Jesus att bryta mot Gamla Testamentets lagar; de brydde sig inte om att kvinnan skulle stenas (vart tog mannen som hon var tagen på bar gärning med vägen?) Gud är den som införde dödsstraff: ”Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild,” (1 Mos 9:6). I vissa fall skulle även Jesus ha stött dödsstraff. Jesus visade dock nåd när dödsstraffet skulle genomföras (Joh 8:1-11). Aposteln Paulus erkände definitivt myndigheters rätt att använda dödsstraff ifall det behövdes (Rom 13:1-7).”

Vad säger bibeln om dödsstraff?

Den som är fri från synd kan kasta första stenen är skenheliga kristnas favorit bibelcitat som de ofta kastar i ansiktet på dem som anklagar dem för synd och kräver att de omvänder sig, som om den skulle ge dem ett frikort från alla krav på att de ska omvända sig och reparera skadan de ställt till med.

Den bibelversen är inte nån allmän amnesti utan ska tolkas i den situation den sades för annars blir konsekvenserna av den helt absurd och innebär att kristna måste acceptera hur mycket synd och ondska som helst utan att kräva omvändelse, vilket det finns gott om andra verser i bibeln som motsäger.

Det enda man kan uttolka från den är att Jesus var smartare än de lärde, att han var emot stening för äktenskapsbrott som i princip är ett dödsstraff eller tortyraktigt straff, ansåg att endast den som är fri från synd kan utdela dödsstraff och tortyraktigt straff för äktenskapsbrott och ansåg att det räckte med att hon ångrade sig i det läget.

Att det räckte med att hon ångrade sig kanske berodde på att hon var förstagångsförbrytare och maken och alla andra redan visste om det så hon hade redan blivit avslöjad och behövde därför inte bekänna och stå för något som redan var uppe i ljuset.

Sen kan det mycket väl vara så att dödsstraff för dem som utgjutit människoblod och mördat någon annan fortfarande gäller för man har inte utgjutit människoblod om man begått äktenskapsbrott och ska därför inte övertolka det han sa i det läget.

Det är med andra ord inte så att kristna ska låta alla slippa undan ostraffat med det de gör bara för att ingen är helt fri från synd så när ni läser nedan artikel från Svenska kyrkan ska ni ha i åtanke att det mer gäller mindre saker så ni inte blir vilseledda.

Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen…

Kristna måste även betala sina monetära skulder så långt det är möjligt

22 Om någon stjäl en oxe eller ett får och slaktar eller säljer djuret, ska han ge fem oxar som ersättning för oxen och fyra får som ersättning för fåret. 2 Om tjuven ertappas vid inbrottet och blir slagen till döds, vilar ingen blodskuld på den som försvarar sin egendom. 3 Men om solen hade gått upp när det hände, då är det blodskuld. Tjuven ska ge full ersättning. Äger han ingenting ska han säljas, till betalning för vad han stulit. 4 Om det stulna djuret påträffas levande hos honom, antingen det är oxe, åsna eller får, ska han ge dubbel ersättning.

5 Om någon låter en åker eller en vingård betas av eller släpper lös sin boskap så att den betar[a] av en annans åker, ska han ersätta skadan med det bästa från sin egen åker och det bästa från sin vingård. 6 Om elden kommer lös och antänder törnhäckar, och sädeskärvar eller oskuren säd eller något annat på åkern blir lågornas rov, ska den som vållat branden ge full ersättning.

7 Om någon anförtror åt en annan att förvara pengar eller annan egendom och det blir stulet i hans hus, ska tjuven ge dubbel ersättning om han ertappas. 8 Skulle tjuven inte bli ertappad, ska husets ägare föras fram inför Gud, för att det ska fastställas om han har förgripit sig på sin nästas egendom. 9 Om det blir fråga om olagligt tillgrepp – det kan gälla oxe eller åsna, får eller kläder eller något annat som har gått förlorat – och någon påstår att det är så, ska båda parternas sak komma inför Gud. Den som Gud då dömer skyldig ska ersätta den andre dubbelt.

10 Om någon lämnar en åsna, en oxe eller ett får eller vilket husdjur som helst i förvar hos en annan, och djuret dör eller blir skadat eller bortrövat utan att någon ser det, 11 då ska de båda ingå en ed inför Herren, för att det ska komma fram om den ene inte har förgripit sig på den andres egendom. Denna ed ska ägaren anta, och den andre behöver inte ge någon ersättning. 12 Men om djuret har blivit stulet från honom, ska han ersätta ägaren för det. 13 Har det blivit ihjälrivet, ska han föra fram djuret som bevis. För det ihjälrivna djuret behöver han inte ge någon ersättning.

14 Om någon lånar ett djur av en annan och det blir skadat eller dör då ägaren inte är närvarande, ska han ge full ersättning. 15 Är ägaren närvarande, behöver han inte ge någon ersättning. Om djuret var hyrt, utgör hyressumman ersättning. (2 Mos. 22:1-14)

Som jag tidigare påvisat så gäller inte alla mosaiska lagar kristna som t.ex. de ceremoniella buden, offerlagarna, dödsstraff och andra grymma straff som till exempel att säljas som slav enligt ovan om man inte kan betala, så gammaltestamentlig rättvisa är lite grymmare än vad kristna behöver tillämpa.

Däremot gäller moralen i lagarna fortfarande på ett privat plan som att man så långt det är möjligt måste betala sina skulder vid stöld och annan ekonomisk skada om man vill bli förlåten av gud.

23 Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, 24 så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. 25 Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. 26 Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. (Matt. 7:23-26)

En monetär skuld kan även uppstå på många olika sätt, och ibland som bieffekt av annat ont man gjort. Ni kan t.ex. ha stulit, förskingrat eller lurat något i affärer och orsakat direkt ekonomisk skada.

Men ni kan också indirekt ha skadat någon ekonomiskt genom att förtalat någon för att ni eller någon ni känner ska få ett jobb eller en befordran på dennes bekostnad, eller på annat sätt med flit eller oaktsamhet skadat någon så denne inte kan försörja sig genom att ljuga, konspirera o.s.v.

8 Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt. (Luk 19:8)

Tullindrivaren Sackaios betalar tillbaka fyrdubbelt

Vissa av dessa saker är brottsliga enligt världslig lag och andra inte men ni har oavsett även en monetär skuld till personen ifråga enligt kristen lag.

Bibeln förespråkar dessutom att man måste betala upp till 5 gånger den ekonomiska skada man gjort, så Gud ser allvarligt på det.

Jag har även gjort ett inlägg som visar på hur man beräknar den verkliga ekonomiska skada långtidsarbetslöshet på grund av åldersdiskriminering orsakar, som kan vara bra att läsa så ni förstår hur snabbt skadan växer och hur allvarligt det är att förstöra en människans jobb och försörjningsmöjligheter genom att ljuga om och av någon sorts illvilja försöka förstöra dennes liv.

Verklig ekonomisk skada som diskriminering kan orsaka

Som ni kan se är den verkliga ekonomiska skadan redan efter 13,5 år av långtidsarbetslöshet uppe i ca 10 miljoner om man inte tar hänsyn till eventuell a-kassa denne haft, eller studielån som inte är en inkomst utan ett lån denne varit tvungen att ta och blir en minuspost i balansräkningen.

Det motsvarar ungefär att döda någons oxe på den gammaltestamentliga tiden då de var direkt beroende av oxen för att kunna försörja familjen i den tidens småjordbruk, så er skuld till den personen är då 5 x 10 miljoner = 50 miljoner kronor.

Till de som blir inblandade i sådana här saker och helt okritiskt tror på allt folk säger om andra och agera på det utan att tänka själva eller ens försöka ta reda på fakta måste jag tyvärr meddela att bibeln ser lika hårt på skada orsakad genom oaktsamhet som skada man orsakar med flit, så ignorans är ingen ursäkt i Guds ögon.

Kristna får inte fara med osanning om andra på ett sätt som skadar dem

2487 Varje fel som begås när det gäller rättvisa och sanning ger upphov till plikt till gottgörelse, även om felets upphovsman har fått förlåtelse. När det är omöjligt att offentligt gottgöra ett fel, måste det ske i hemlighet. Om den som har lidit skada inte direkt kan ersättas för denna skada, måste man ge honom en moralisk ersättning, i kärlekens namn. Denna plikt till gottgörelse har lika väl att göra med de fel som har begåtts när det gäller en annan människas goda namn och rykte. Denna gottgörelse, av moralisk och ibland materiell art, bör beräknas efter storleken i den skada som den har givit upphov till. Den är en samvetsplikt. [1459; 2412]

III. Kränkningar av sanningen

Vissa saker skiljer mellan katoliker och protestanter men mycket i deras katekes är tillämpligt för protestanter med även om inte allt är det, då det primärt baseras på tolkningar av bibeln. Till exempel ovan citat som baseras på ett av tio guds bud och bör tolkas ungefär lika oavsett samfund då dessa är kärnan i all kristendom.

Sen finns nog en och annan konstighet i den med där de kanske inte tänk helt rätt, men Bibeln är omfattande och det är ibland många olika saker som ska vägas mot varandra för olika situationer.

Sen skiljer sig såna saker som traditionen, kyrkans auktoritet, att påven skulle vara Kristi ställföreträdare och andra mer praktiska saker som är vattendelaren.

Deras katekes är däremot inte Bibeln utan mer en sorts guide där de försökt tolka den som en vägledning för vanliga katoliker, och det är många teologer inom katolska kyrkan som ägnat århundraden åt det, så många saker har de också fått till rätt.

Gud ser allvarligt på lögnare som bär falsk vittnesmål mot sin nästa och förespråkar öga för öga tand för tand rättvisa

16 Om ett falskt vittne träder upp mot någon för att vittna mot honom angående något brott, 17 ska bägge parter i tvisten träda fram inför Herrens ansikte, inför de män som på den tiden är präster och domare. 18 Och domarna ska noga undersöka saken. Om vittnet visar sig vara ett falskt vittne som burit falskt vittnesbörd mot sin broder, 19 ska ni låta samma sak drabba vittnet som han hade tänkt för sin broder. Du ska skaffa bort det onda ifrån dig. 20 Det övriga folket ska höra det och frukta, och man ska aldrig mer göra något sådant ont hos dig. 21 Du ska inte visa honom någon skonsamhet: liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot. (5 Mos 19:16)

Förutom dödsstraff och tortyrliknande straff som då kanske bör omvandlas till t.ex. livstids fängelse eller ett långt fängelsestraff för att bättre stämma med Jesu budskap så gäller fortfarande mycket av moralen Mose lagar förespråkar även enligt nya testamentet, och mened är ett allvarligt brott även enligt svenska lag.

Att förtala någon bakom dennes rygg på ett sätt som skadar denne allvarligt är lika illa enligt bibelns moral och här förespråkar faktiskt bibeln öga för öga tand för tand rättvisa, så har ni förstört någon liv med lögner måste ni reparera skadan och kanske även bli avslöjade så den var liv ni förstört får det reparerat så långt det går.

Observera att öga för öga tand för tand rättvisa inte handlar om hämnd så den ger er inte rätt att t.ex. hitta på lika grova lögner om den som gjort er illa bara för att skada denne lika mycket.

Det handlar mer om att personen måste bli avslöjad och tvingas stå för det denne gjort så ert anseende återupprättas och rättvisa skipas vilket är ett rättfärdigt syfte och berättigas av andra bibelverser även i nya testamentet.

Lögner och förtal skadar oftast mer än ens rykte som t.ex. driver ert företag i konkurs, förstör era jobb och försörjningsmöjligheter, förstör era relationer, gör att ni får hälften av människorna i ert samhället som dödsfienden, tvingar er att leva i social och ekonomisk misär, och kanske förstör ett eller två decennier av ert liv och i värsta fall resten av ert liv så ni aldrig kommer få det liv ni annars hade fått.

Oftast räcker det inte på långa vägar att bara sanningen kommer fram för att skadan ska repareras.

”Att ljuga är inte Kristuslikt. Bibeln säger i Kolosserbrevet 3:9-10 Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare.”

Bibelns syn på Lögn – Bibelinfo.com

Enligt bibelns syn på lögn så det även enligt nya testamentet otvetydigt så att gud anser lögn vara en allvarlig synd, och särskilt lögner som skadar andra allvarligt.

”Att vara ärlig är ju något Herren sätter högt annars skulle han väl inte gett oss budet” du skall icke bära falsk vittnesbörd mot din nästa” som ju är ett av tio Guds bud.”

Att vara ärlig är ju något Herren sätter högt

Ovan ett blogginlägg som samlat ihop lite väl valda citat från ordspråksboken som visar på hur allvarligt gud ser på lögnare, dessa rekommenderas att läsa om ni behöver påminna er om det.

Det krävs både tro och goda gärningar för att räknas som uppriktig ånger och omvändelse

Utöver det hävdar vissa protestantiska samfund att det räcker med tro allena medans katolikerna hävdar att det krävs både tro och goda gärningar.

Läser man bibeln ordentligt som de jag baserat min undersökning på gjort så har nog katolikerna rätt på den punkten, för det krävs båda för att det ska räknas som ärlig och uppriktig ånger och omvändelse och få Guds förlåtelse.

Jag tror många protestanter är lite för fega, lata och bekväma för att vilja acceptera det och har på sig skygglappar, för det är mycket enklare att tro det än att även göra allt man kan för att reparera skadan man ställ till med.

Avslutning

Ställ dem som felar till svars i allas närvaro, så att också de andra tar varning. (1 Tim. 5:20)

Det omdömet är sant. Tillrättavisa dem därför strängt, så att de blir sunda i tron. (Titus 1:13)

Ta in­te del i mörkrets ofrukt­ba­ra gärning­ar. Mer än så, av­slöja dem. (Ef. 5:11)

Som en grumlad källa och en förorenad brunn är en rättfärdig som ger efter för en ogudaktig. (Ordsp 25:26)

Sen kan man summera det med att det är frågan om två olika sorters förlåtelse för även om den ni åsamkat skada förlåter, så måste ni fortfarande göra rätt för er och så långt det är möjligt kompensera för det skada ni gjort eftersom det är vad Gud kräver för att förlåta er.

Läser man bibeln inser man även att gud i första hand verkar genom människor och inte via magi som när han delade röda havet.

Någon måste alltså vara hans redskap så frågan är om inte alla kristna med kännedom om den synden oavsett har en kristen plikt att fortsätta uppmana syndaren att ställa till rätta det onda den gjort och omvända sig, särskilt när det gäller en person i deras egna led, tills denne gör det.

Ibland kanske man även har en plikt att se till att syndaren i ens egna led blir offentligt avslöjad så denne tvingas stå för det den gjort, och blir ett varnande exempel.

Som mina efterforskningar visat så stämmer Bibeln syn rätt bra överens med ska vi kalla det allmängiltig moral som till och med ateister har om vi eliminerar Gud ur ekvationen.

21 Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. 22 På den dagen skall många säga till mig: ’Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?’ 23 Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!’ (Matt 7:21-23)

Att vissa präster och diakoner försöker slippa lindrigt undan har de alltså inget stöd för vare sig i Bibeln eller hos allmänheten, så de kanske borde byta yrke om de vill hålla på med fuffens…

I vilket fall så kan man kräva att folk lever som de lär, och har man valt att bli präst eller diakon får man se till att leva upp till det också.