Hur allvarlig är korruptionen inom statliga myndigheter, förvaltningar och rättsväsendet

”Kriser och skandaler avlöser varandra i Myndighetssverige: Riksrevisionen, Transportstyrelsen, Statens Fastighetsverk. Hur mår egentligen den svenska rättsstaten? Vilken kultur präglar myndigheter och förvaltningar? Hur allvarlig är korruptionen? Rättsstaten Sverige är en kärleksförklaring till de rättsstatliga principer på vilka vår demokrati vilar men också en varningssignal om att allt inte står rätt till.”

Coronaepidemin har förutom att belysa folkhälsomyndighetens och regeringens tafatthet och panikåtgärder även belyst brister som funnits sen tidigare gällande myndigheters agerande och korruption, och denna video är väl värd att kolla på för vilket sort land vill vi egentligen leva i i framtiden?

Rättsstaten Sverige : Skandaler, kriser och politik

”Coronapandemin och krispolitiken väcker grundläggande frågor om samhällets funktionssätt. Behöver regering och myndigheter utökade befogenheter för att kunna agera resolut? Är det experterna eller politikerna som bestämmer? Och hur upprätthåller man rättsstatliga principer i en tid av kris? Karin Svanborg-Sjövall samtalar med Richard Sannerholm som är jurist och har lång erfarenhet av dysfunktionella myndigheter och korrupt rättsväsende i länder som Filippinerna, Liberia och Ukraina.”

Rättsstaten Sverige: Skandaler, kriser, politik – Timbro

Har inte läst boken själv än men den verkar väldigt intressant och man borde nästan se den som obligatoriskt läsning om man är medborgare i landet Sverige.

”Efter nästan fyra decennier av ett svagt tjänstemannaansvar har vi alltså ett förvaltningspolitiskt system där många har ansvar men få vågar vara ansvariga.”

Ansvarsutkrävande handlar inte om häxjakt

Jag har under de senaste åren funnit för många källor som alla hävdar att statliga myndigheter i allmänhet och rättsväsendet i synnerhet är för korrumpera och illa fungerande för att det ska vara acceptabelt, och myndigheter och chefer på myndigheter hade inte vågat bete sig så korrumpera om inte rättsväsendet och domstolarna så lång som möjligt hållit dem bakom ryggen heller.

”Sverige har en ganska tydlig lagstiftning om tjänstemäns ansvar vid myndighetsutövning men den tillämpas sällan. Istället för att stifta nya lagar som inte kommer fungera måste vi få klarhet i varför existerande lagstiftning om tjänstemäns ansvar inte fungerar.”

Tjänstemannaansvaret som faktiskt FINNS

Sen hade det varit intressant att utreda varför det tjänstemannaansvar som faktiskt finns nästan aldrig används för det kan vara ännu en yttring av den korruption som faktiskt finns inom myndigheterna och politiken i Sverige.

Sverige har en korrumperad myndighetskultur

”Att Sverige är ett precis lika korrupt land som alla andra OECD-länder är därmed ett rimligt antagande. Korruptionen och delikatessjävet inom polisen som nu DN har avslöjat är sannolikt bara toppen på ett isberg.”

Så skapade Sverige en självkorrumperande myndighetskultur

Särskilt illa är att rättsväsendet verkar vara riktigt illa däran vilket ni kan läsa om i ett flertal av mina inlägg under kategorin rättsröta och korruption.

Ta polisen ökända kåranda, den är ett utmärkt exempel på när funktionell dumhet skyddar de korrumperade och ohederliga i det längsta, och det hos en myndighet som ska upprätthålla och tjäna lagen, inte sätta sig över den.

”Forskningen visar entydigt att genomgripande politisering av förvaltningen har ett starkt samband med korruption. Metodologiska begränsningar gör det svårt att slå fast orsakspilens riktning – korruption kan leda till politisering likaväl som tvärtom – men argumenten för att politisering underlättar korruption och försvagar demokratin är övertygande.”

Politiserade myndighetschefer

Eftersom jag själv är statlig tjänsteman och vet att man som statlig tjänsteman i första hand ska vara lojal mot medborgarna och inte den myndighet man jobbar för så anser jag att detta är ohållbart och måste åtgärdas.

Man ska inte behöva skämmas över att jobba på en statligt myndighet utan kunna vara stolt över det, och det kan man inte vara om korruptionen fortgår och skapar skandaler och förstör oskyldiga medborgares liv helt i onödan.

Funktionell dumhet, kollegial korruption, vänskapskorruption och politiskt korruption är största problemet

”Även om mutföreteelser anses mindre vanligt i Sverige pekas risken för nepotism ut som besvärande när GRECO publicerar sin femte granskning av Sveriges efterlevnad av åtagandena i Europarådets konventioner mot korruption.”

Vänskapskorruption en fortsatt utmaning för Sverige

En stor del att detta beror på funktionell dumhet där folk är mer intresserade av att inte råka illa ut och bli utsatt för repressalier av de korrumperade än av att säga sin mening och försöka sätta stopp för det.

Orsaken till det beror på att chefer och ledning inom statliga myndigheter har alldeles för lätt för att ostraffat komma undan med riktigt grova övertramp så man måste stärka arbetsrätten och arbetsmiljölagen och se till att chefer inom staten får kännbara personliga straff när de beter sig ohederligt och korrumperat eller börjar mobba och trakassera de som inte finner sig i sådant, så de inte vågar hålla på så längre.

Dessutom finns det starka tecken på att rättsväsendet och nu pratar jag både om tingsrätter, förvaltningsdomstolar och kanske även arbetsdomstolar och statens överklagandenämnd i det längsta försöker hålla myndigheter och myndighetschefer bakom ryggen så de ska slippa undan ostraffat med begångna felaktigheter.

”Regeringen utser statens högsta tjänstemän – några av de viktigaste makthavarna i Sverige. I teorin ska de gå på kompetens. I praktiken har makten missbrukats för att ge socialdemokrater toppjobb i statens tjänst.”

Enpartistaten

Det största problemet måste man kanske säga är rättsväsendets grad av korruption som kan vara upp till 90% när statliga myndigheter och chefer där är anklagade för felaktigheter enligt en källa jag läst och skrivit en artikel om, och det är riktigt illa.

Alla dessa saker leder till att chefer på statliga myndigheter tillåts bete sig som feodala landägare och behandla sina underlydande lite hur som helst, gynnar sina vänner och bekanta och bete sig väldigt korrumperat eller inkompetent utan straff.

Det allra märkligaste är att medborgare som bekämpar korruption och felaktigheter inom statliga myndigheter och kräver sin rätt oftast blir kallade för rättshaverister när det i själva verket är korruptionen inom myndigheter i allmänhet och rättsväsendet i synnerhet som får rättsstaten att haverera.

Ytterligare läsning på min blogg

Förvaltningsrätterna och kammarrätterna dömer dagligen på laglös grund

Skillnaden mellan en rättshaverist och en rättskämpe med stort moraliskt rättspatos

Kaj Linna blev dömd p.g.a rättsröta och ohederliga poliser

Ett korrumperat rättsväsende fungerar som en sorts maffia