Oskyldiga blir dömda på grund av rättsväsendets brister

”Det går inte att med hundra procents säkerhet förhindra att oskyldiga straffas, eftersom det händer att människor ljuger eller till exempel att bevismaterial blandas ihop eller tappas bort. Detta måste vi leva med. Desto större anledning att se över systemet för resningsansökan, menar debattören Claes Sandgren, professor i civilrätt och kommissionär vid Internationella Juristkommissionen i Genève.”

Folk blir oskyldigt dömda och felaktigt dömda eftersom rättsväsendet är bristfälligt

Jag tror vi ska börja bli seriöst oroliga över rättssäkerheten i detta land för det verkar som om rättsväsendet är lite för godtyckligt, subjektivt, bitvis inkompetent och till och med korrumperat i vissa fall.

Advokaterna i Norge uppskattar i en undersökning att 1 av 10 av deras klienter blir oskyldigt dömda vilket är väldigt mycket.

Problemet är med andra ord större än rättsväsendet vill erkänna för de påstår att det bara är 0,5%.

Det tror jag beror på önsketänkande för de vill nog inte ens tänka på det, och vägrar man erkänna och se sina brister går det inte att åtgärda dem heller.

Anfallet fällande domar för brott under 2019 var 62708 och är 5% av dessa oskyldiga vilket är en rimlig uppskattning som ligger mitt emellan advokaternas och rättsväsendets, så innebär det att 3135 personer blev oskyldigt dömda förra året och det är många.

Poliser tappar bort bevis eller manipulerar bevis som visar den tilltalades oskuld och får folk oskyldigt dömda eller felaktigt dömda

”Axberger och andra debattörer tycks ha uppfattningen att det kan undvikas att oskyldiga döms. Men dessvärre kommer det alltid att förekomma att prover blandas samman, att rättsläkare gör feldiagnoser, att poliser tappar bort material eller manipulerar material som visar den tilltalades oskuld osv. Domstolens bedömning kan alltså vara helt riktig på det material som förelåg; oskyldigt dömda är inte nödvändigtvis ‘felaktigt dömda’.”

Oskyldigt dömda är en del av systemet

Oskyldiga blir alltså både dömda för att polisen far med osanning och manipulerar bevis, åklagare är partiska, att domstolarna antingen p.g.a inkompetens eller för att de är partiska tar ut svängarna lite för mycket så de bedömer något som inte är ett brott som brott, eller att till exempel vittnen och målsägare ljuger övertygande, och bra lögnare kan finnas där man minst anar det, som i ”oklanderliga” yrken.

Det är bara vanliga människor som sitter i domstolarna och försöker göra kvalificerade gissningar och tolka ”bevisen” och trovärdigheten, så ibland blir det fel trots att de försöker vara objektiva och opartiska.

Vissa av nämndemännen som sitter i rätter är dessutom inkompetenta, enfaldiga och fördomsfulla eller mindre hederliga, och ju subjektivare och godtyckligare bedömningar de gör desto större blir felbedömningarna.

Vi har alltså ett bristfälligt, och delvis korrumperat och inkompetent rättsväsende som leder till att många oskyldiga blir dömda varje år och får sina liv förstörda.

I jämförelse med detta är mörkande av sexbrott inom polisen eller extra mild och överseende behandling av poliser och andra inom ”goda” yrken som beter sig lite lagom ohederligt nog inte så osannolikt.

Confirmation bias hos polis, åklagare och domare får folk oskyldigt dömda eller felaktigt dömda

”Confirmation bias syftar på tendensen att leta efter eller lägga större vikt vid argument och bevis som ger stöd för och bekräftar en befintlig uppfattning – och att bortse från eller omtolka sådant som motsäger den. Beteendet finns hos oss alla, oavsett faktorer som kön, ålder, etnisk bakgrund, utbildning och socioekonomisk status. Moa Lidéns avhandling sätter särskilt fokus på felkällor i svenska polisers, åklagares och domares beslutsfattande inom ramen för brottmålsprocessen.”

Sannolikt flera oskyldigt dömda i Sverige

Confirmation bias handlar på ren svenska om att folk ogärna erkänner att de har fel eller vill ändra uppfattning, och kan gå till de mest hårresande längder för att slippa göra det och få stöd för det de vill tro istället för det de har störst skäl att tro.

Så sker även bland dem som jobba i rättsväsendet eftersom de bara är människor de med och de kan ha en så förutfattad och negativ bild av en misstänkt baserat på skitsnack eller tidigare brott att de i princip konstruerar bevis för dennes skuld eller t.o.m. konstruerar brott, som med Kaj Linna och många andra, och får folk oskyldigt dömda.

”Genom experimentella studier har Moa Lidén bland annat visat att poliser, åklagare och domare påverkas av sina egna uppfattningar vid de beslut som fattas inom ramen för arbetet.”

FORSKNING: Confirmation Bias in Criminal cases

Enligt Moa Linden är det sannolikt betydligt fler än 0,5% av alla som blir dömda för brott i Sverige som är oskyldiga, med tanka på alla felkällor som finns och den mänskliga faktorn.

Jag tror sanningen om det verkliga antalet oskyldigt dömda ligger närmare de norska advokaternas uppskattning på 10% i en undersökning som gjordes i början på 2000-talet och är minst 5%, men upp till en av 10 som döms för brott kan vara oskyldigt dömd.

På det är det väldigt svårt att få prövningstillstånd för en ny rättegång i vissa typer av mål eller resning om domen vunnit laga kraft vilket är ett rejält systemfel.

Politisk korrekthet och känslobaserade domar får folk oskyldiga dömda eller felaktigt dömda i vissa typer av mål

”Målsägarens obestyrkta uppgifter vänds snabbt till sanning. I praktiken läggs regelmässigt en bevisbörda för oskuld på den åtalades bord, vilket strider mot principerna i varje civiliserat rättssystem.”

Oskyldiga döms till fängelse

Vad som är politiskt korrekt varierar från en tid till en annan men vissa saker som incestfall, våldtäktsfall och rent allmänt fall där en man anklagas för att ha begått ett brott mot en kvinna har en tendens att bli lite för känslomässiga så att rättsväsendet helt enkelt kastar ut sitt omdöme och lagboken genom fönstret och dömer oskyldiga utan knot.

Oskyldigt dömd och felaktigt dömd är inte alltid samma sak

”Det ska inte hända att man dömer oskyldiga eller att man dömer felaktigt i Sverige. Men det händer. I all mänsklig verksamhet kan det gå snett. Fel, brister och svagheter kan finnas i rättskedjans alla led.”

”Felaktigt dömd är den som gjort sig skyldig till ett mord men till exempel döms för grovt vållande till annan död – eller tvärtom. Oskyldigt dömd är som det låter, den som är oskyldig.”

Oskyldigt dömd eller felaktigt dömd, är det samma sak?

Läs denna artikel där tunga personer inom rättsväsendet uttalar sig och säger som det är för en gångs skull i stället för försöka mörka sina brister alla ni som tror på rättsväsendets ofelbarhet.

Då inser ni att det finns så många olika möjliga felkällor i varje mål p.g.a mänskliga faktorer att risken för att bli felaktigt eller oskyldigt dömt p.g.a slarv, förutfattade meningar, prestige eller ibland ren illvilja och korruption från rättsväsendets sida är högst verkligt och nog sker oftare än folk tror.

Blir t.ex. polisutredningen fel någonstans på vägen p.g.a partiska och ohederliga, eller slarviga och inkompetenta poliser så är risken stor att det blir fel hela vägen som i fallet Kaj Linna, och andra både stora och små fall.

Men det kan även begås medvetna eller omedvetna fel av åklagaren och domstolarna.

Åklagaren sovrar bland materialet innan åtal väcks och kan välja att starkt vinkla ett åtal för att de vill vinna, och de som sitter i en rätt är vanliga människor som ofta måste värdera bevis de inte riktigt vet vad de ska tro om.

Det är svårt att få prövningstillstånd om man blivit oskyldigt dömd eller felaktigt dömd

”En högst märklig oskriven regel är att beslut om Prövningstillstånd är det ENDA beslut en svensk domstol INTE behöver motivera, med detta avsteg från rättegångsbalkens regler om offentlighet kan Hilda effektivt tysta ned 99% av alla lagbrott begångna av Hilda-medlemmar inom domstolar.”

Varför ljuger domare i svenska domstolar?

Som sagt så är det väldigt svårt att få prövningstillstånd för de typer av mål som kräver det, men det allra mest idiotiska med nuvarande upplägg är att hovrätten ibland inte tar hänsyn till ny bevisning, utan bara granskar det som framkom i tingsrätten och ser om det finns skäl att omvärdera det som framkom, vilket det så klart inte kommer finnas i de flesta fall…

”Specificera vilken bevisning du åberopar. Personer som hördes i tingsrätten ska normalt inte höras även i hovrätten. Där spelas i stället den videoupptagning upp som gjordes av förhöret i tingsrätten.”

Att överklaga till hovrätten

Du kan t.ex. ha blivit dömd i tingsrätten som en kombination av att åklagaren betett sig väldigt partiskt och vinklat genom att ignorera allt som talade för dig och mot målsägarna, samtidigt som du blir tilldelad en advokat som ger dig ett värdelöst försvar så de bevis och argument som finns för din oskuld eller att målsägarna ljuger inte framkommer nog bra.

Då kommer åklagaren lyckas vilseleda rätten till att döma dig för brott denne i princip konstruerat och det kommer se rätt ut på ytan, och då är det nog oftast kört om ni inte lyckas få massmedia intresserad i mål som kräver prövningstillstånd.

Tingsrätter dömer fel i hälften av fallen som överklagas och prövas i hovrätten

”Nästan hälften, 44 procent, av de brottmålsdomar som överklagas till hovrätten och prövas ändras. Påföljden ändras oftast i en lindrigare inriktning, visar en undersökning från Svea hovrätt. ”

”När hovrätten ändrar i påföljden sker det i en lindrigare inriktning i 61 procent av fallen. I 36 procent av fallen skärps straffet.”

” Detta visar tydligt att kravet på generellt prövningstillstånd i hovrätt och kammarrätt inte är rättssäkert.”

Hög ändringsfrekvens i brottmål i hovrätten

I det mål där prövningstillstånd inte behövs visar det sig att tingsrätten dömt fel och gjort fel bevisvärdering i hälften av fallen, och i 61% av fallen dömt för hårt.

Statistiken är sannolikt likvärdig för de mål där prövningstillstånd krävs vilket är väldigt svårt att få, så det finns även många felaktigt eller oskyldigt dömda i detta land p.g.a kravet på prövningstillstånd.

Det blir bara intressantare ju mer man snokar kring rättsväsendets fel och brister, och domstolarna är dessutom bara en av tre instanser där det kan bli fel för polisen och åklagarna begår också en hel del fel.

När man börjar tänka på vad detta totalt sett kan innebära i form av felaktigt eller oskyldigt dömda blir man lite orolig.

Att få resning när man blivit oskyldigt dömd är väldigt svårt

”Att en lagakraftvunnen dom är slutgiltig brukar kallas för orubblighetsprincipen. Det finns dock undantag från regeln som säger att en dom som har vunnit laga kraft är slutgiltig. Genom att använda sig av s.k. särskilda rättsmedel, kan man nämligen i vissa undantagsfall få en dom ändrad trots att den inte kan överklagas längre. Det finns tre olika särskilda rättsmedel mot domstolsavgöranden som har fått laga kraft: återställande av försutten tid, ansökan om resning och klagan över domvilla”

Kan en gammal dom ändras?

Har överklagandetiden till Hovrätten eller HD gått ut eller ni fått avslag på era försök att få prövningstillstånd så har domen vunnit laga kraft och det kommer krävas ännu mer för att ni ska få domstolen att ta upp målet på nytt vilket ni kan läsa mer om ovan.

”Slutsatsen är att felaktigt dömda faktiskt har en chans att beviljas resning men den är högst begränsad. Den svenska staten har fortfarande en hel del att åstadkomma för att uppfylla alla de krav som ställs på en rättsstat.”

Är felaktigt dömda chanslösa? En studie om enskilda individers möjligheter att driva resningsärenden framgångsrikt

Kom ihåg att det enligt Leif GW Persson i princip krävs att man lyckas skapa massmedial uppmärksamhet kring domen för att rättsväsendet ska ta upp målet på nytt i dessa fall, då de ogärna vill erkänna att de gjort något fel.

”I brottmål finns fem skäl som ger laga grund för resning till förmån för den tilltalade, vilket framgår i 58 kap. 2 § rättegångsbalken. Resning får beviljas vid:

  1. brottsligt förfarande av åklagare, domare eller någon annan som varit involverad i rättegången,
  2. jäv hos domare eller åklagare och vid falskt bevis, om dessa omständigheter kan antas ha påverkat målets utgång,
  3. om domen uppenbart strider mot lag,
  4. om det har framkommit nya bevis eller omständigheter som inte tidigare varit föremål för prövning och det är sannolikt att detta skulle lett till en frikännande eller mildare dom om det nya materialet som framkommit, i relation till det gamla, gör att det finns synnerliga skäl att pröva den dömdes skuld för det brott han eller hon dömts för.

Det krävs att någon av ovanstående punkter i 58 kap. 2 § rättegångsbalken uppfylls för att en resningsansökan ska beviljas.”

Från dömd till friad eller friad till dömd – så fungerar resning i brottmål

Som ni kan se finns 4 giltiga skäl till att ansöka om och bli bevilja resning så tror ni att något av dessa gäller er och er advokat också anser det kan det vara ide att ansöka om resning och försöka få det.

Nedanstående länkar ger er mer information om hur man ansöker om resning och vad som krävs för att bli bevilja resning, och vad detta innebär i praktiken.

Åklagarmyndigheten – Resning

Resning – Lagen.nu

Högsta domstolsverket ha en färdig blankett ni kan fylla i där ni anger mål nummer och vilken rätt det gäller.

Högsta domstolen – Resning