Vad räknas som olaga hot, ofredande eller hets mot folkgrupp

Det finns tre brottstyper som ni ovetandes kan göra er skyldiga till trots att ni inte ens försöker göra er skyldiga till dem eftersom dessa 3 lagar och deras bedömningsgrunder till stor del tillämpas baserat på mottagarens subjektiva känslor, och domstolarnas lika subjektiva bedömning av hur giltiga mottagarens subjektiva (och ibland spelade) känslor av budskapet är, och avsändarens syfte och avsikt med dem.

Ibland vill domstolar även av ren partiskhet i för hög grad fälla någon och bedömer saken på negativast möjliga sätt för att kunna göra det och begår i princip justitiemord och går emot rättspraxis.

Särskilt tingsrätter verkar ha en alldeles för låg nivå och tyvärr verkar ofta högre instanser hålla dem bakom ryggen när de begår sina övertramp så länge det inte är alltför uppenbart och endast bötesstraff utdelats, så ofta kommer de undan med det.

Hot, ofredande, förtal – vad är brottsligt på nätet?

Vad utgjorde olaga hot innan Lag 2018:1745

”4 kap. 5 § brottsbalken har följande lydelse:”Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.” (Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. Sid 94. Åklagarmyndigheten 2007)

Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott

Just brottet olaga hot och dess rätt subjektiva kriterier anser jag vara särskilt bekymmersamt eftersom det tillåter för känslobaserade och subjektiva bedömningar av domstolarna där de går emot rättspraxis och utsätter folk för justitiemord, utom då någon uttryckligen hotar att bruka grovt våld mot person eller egendom.

Detta gör att folk faktiskt kan bli bli oskyldigt dömda för olaga hot även om det inte hotar med att bruka våld mot person eller egendom ifall målsägaren lyckas övertyga en lite för känslomässig rätt om att den minsann trodde det innebar det ändå.

”För att ett hot på nätet ska vara straffbart krävs för det första att det är hot om ett annat brott.”

”För det andra krävs det att hotet är tillräckligt för att framkalla rädsla för liv, hälsa eller egendom hos den hotade personen.”

”Orden ”allvarlig fruktan” innebär dessutom att hotet skall avse en brottslig gärning som inte framstår som lindrig. Hot om misshandel av lindrigare sort, s.k. ringa misshandel, se 3:5 BrB är därför exempelvis inte straffbart.”

Vad krävs för att någon skall dömas för olaga hot?

Det finns även personer som är väldigt överkänsliga där avsändaren kanske inte visste det och därför inte kan lastas för det och inte hade avsikten att väcka allvarlig fruktan för liv, hälsa eller egendom, men domare och nämndemän är bara människor med fel, brister och känslor som alla andra som kan få dem att börja bete sig lite väl känslomässigt trots att de inte ska det.

Vad krävdes för att någon skulle dömas för olaga hot innan Lag 2018:1745?

Före lagändringen 2018:1745 så var det bara hot om grovt våld som utgör olaga hot men då det både finns överkänsliga och ohederliga målsägare och de som jobbar inom rättsväsendet ibland är antingen partiska eller för känslomässiga, så kunde de både åtala och dömda dig ändå och tänja på lagen så mycket de vågar och tror de kan komma undan med, och framförallt på tingsrättsnivå enligt nedan statliga utredning.

Detta är en form av rättsröta och korruption och i praktiken justitiemord som de ofta kommer undan med så länge övertrampet inte är för stort och det blir en massmedial skandal av det då högre instanser håller lägre bakom ryggen, så de finns på grund av korruptionen inom rättsväsendet stora möjligheter för dem att missbruka både lagen och systemet.

”Vad gäller muntliga hot har i underrättspraxis sedan mycket lång tid funnits en tendens att bestraffa snart sagt varje yttrande som kan tolkas som ett hot om brottslig gärning. Minsta rädsla eller oro har ofta ansetts uppfylla det i lagtexten angivna rekvisitet ”allvarlig fruktan”, vilket för att beteckna rädsla är ett jämförelsevis starkt uttryck.” (Integritet och straffskydd SOU 2016:7. Sid 322)

Integritet och straffskydd SOU 2016_7

Problemet är att den som då blir dömd för olaga hot utan att ens ha gjort sig skyldig till det i lagens bemärkelse för att tingsrätter tänjer för mycket på gränsen för vad som räknas som olaga hot kan bli brännmärkt som en galen våldsverkare och få sitt liv förstört i lika hög grad som Kaj Linna fick sitt liv förstör av att bli oskyldigt dömd för mord, även om denne inte blir dömd till fängelse.

”I förarbetena och doktrinen har uttryckts att det innebär att hotet ska gå ut på våld på person, som inte är ringa, eller annan skada på person eller egendom som skulle medföra lidande eller avsevärd olägenhet för den drabbade. I praktiken torde det för straffansvar förutsättas att hotet avser ett våldsbrott som inte bedöms som ringa, ett annat allvarligt brott mot fysisk integritet såsom exempelvis ett sexualbrott, eller ett hot om allvarlig skadegörelse.”(Integritet och straffskydd SOU 2016:7. Sid 332)

”En förutsättning för att någon ska kunna dömas för olaga hot måste naturligtvis vara att det kan visas att uttalandet – även om det var antytt eller förtäckt – verkligen innebar ett hot om någon allvarlig brottslig gärning som omfattas av bestämmelsen om olaga hot och att den som uttalade det hade uppsåt till att det kunde uppfattas på det sättet.” (Integritet och straffskydd SOU 2016:7. Sid 338)

När det gäller olaga hot finns egentligen bara ett sätt att förhindra att det missbrukas och leder till att oskyldiga döms, och det är att kräva att det handlar om tydligt uttalade hot om grovt våld mot person eller egendom med allvar bakom precis som den gamla lagen gjorde men domstolarna inte alltid följde.

Man måste utöka rätten till överklagande så att högre instans är tvungna att ta upp ett rättsfall till förnyad prövning även om den åtalade inte blivit dömd till fängelse utan bara dagsböter av en tingsrätter eller hovrätt, för det är enda sätta att få underrätter att sluta missbruka lagen om olaga hot.

Har ni t.ex. bara blivit dömda till bötesstraff har ni ingen chans till det i nuläget och får leva med att oförtjänt bli stämplade som någon slags galen våldsverkare i dessa fall, vilket kan sabba ert liv ordentligt på mindre orter.

Det ska med andra ord vara ställt bortom rimligt tvivel att det är frågan om hot om grovt våld mot person eller egendom innan man kan dömas för det och inte som det är nu där man kan bli dömd på väldigt lösa, spekulativa och subjektiva grunder p.g.a rättsröta och partiskt eller känslomässigt agerande från rättsväsendets sida utan möjligheter att få upprättelse om man bara blivit dömd till böter.

Rättspraxis avseende olaga hot innan Lag 2018:1745

Sättet att hota kan naturligtvis varieras närmast i det oändliga. Här skall dock lämnas några exempel på olaga hot som resulterat i dagsböter för gärningsmannen:

–AA hotade en f.d. anställd, YY, genom rusa in på hennes nya arbetsplats och begära att få vissa arbetskläder åter, varvid AA även sade att om YY inte haft ZZ som chef ”hade hon varit död för länge se-dan”. Utanför lokalen sade AA något senare att han skulle ”slå ihjäl” både YY och hennes pojkvän. (30 dagsböter).

–AA hotade sin f.d. flickväns nye sambo, YY, per telefon genom att säga att han skaffat pistol och skulle skjuta YY (60 dagsböter).

–AA hotade sin f.d. maka per telefon genom att säga till henne att hon skulle skadas eller dödas (70 dagsböter)

–AA hotade en vakt på en hamburgerrestaurang genom att säga att AA skulle mörda vakten. Enligt tingsrätten var hotet ”en kränkande fras som har uttalats i berusat tillstånd” (120 dagsböter).

”Det har förekommit att dagsböter bestämts som påföljd även om vapen av något slag använts vid hotet. Ett exempel:AA hotade sin arbetskamrat YY genom att på arbetsplatsen, ett restaurangkök, kasta en hink och lyfta en kniv (om än hållen i bladet) mot henne samt yttra ”I swear I kill you” två gånger (60 dagsböter).” (Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. Sid 282-283. Åklagarmyndigheten 2007)”

Som ni kan se av ovanstående exempel på rättspraxis avseende olaga hot krävdes det i normalfallet t.o.m uttryckliga hot om våld mot person eller egendom för att ens bli dömd till dagsböter och ändå så dömde tingsrätter i bland folk för olaga hot trots att inga olaga hot uttalats, utan bara hot om annan sorts brottslig gärning som bortom rimliga tvivel inte kommer utgöra några hot om grovt våld.

”Andelen domar med strängare straff än böter var signifikant större då minst en av målsäganden var kvinna (52,5%) än då målsägande var man (37,6%), Ȥ2 = 4,29, p< .05.” (Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. Sid 265.
Åklagarmyndigheten 2007)

Är ni en av dem som blivit utsatt för den sortens beteende från en tingsrätt innan lag 2018:1745 trädde i kraft så har ni sannolikt blivit utsatta för ett justitiemord för ni har inte i lagens mening gjort er skyldiga till olaga hot om en målsägare lyckas övertyga dem om att denne minsann kände fruktan för sitt liv ändå och ansåg sig ha skäl till det och risken för det är extra stor om måläganden är kvinna och den åtalade är man.

Tyvärr låter högre rätter som hovrätt och HD ofta tingsrätterna slippa undan med sådana övertramp om ni bara blivit dömda till böter, så det är en lag som lätt kan missbrukas i t.ex. hämndsyfte, någon sorts aktivistiskt syfte eller p.g.a gammal ohederlig vänskapskorruption.

”Under ett års tid hade han blivit hotad av en kvinna som han ville separera ifrån. När förhållandet definitivt tog slut anklagades han för besinningslös, upprepad misshandel, våldtäkt och olaga hot – trots att det inte fanns några som helst fysiska bevis. När polisen grep Anders fanns det däremot textmeddelanden i hans mobil där kvinnan redogjorde för sin vilja att förstöra hans liv.”

Oskyldigt dömd

Är målägaren kvinna kan åklagaren och rätten av ett eller annat skäl precis som i fallet med Anders som ni kan läsa mer om i boken han skrivit tänja för mycket på lagen för att kunna döma er, för att t.ex. en gråtmild kvinnlig målsägare lyckats få dem att tycka lite för synd om henne så de inte ifrågasätter hennes motiv och därmed trovärdighet i tillräckligt hög grad och struntar i bevisen som talar till mannens fördel.

”Pappan dömdes för olaga hot. Då det var de enda de hade bevis för. Soc, familjerätten, polisen och så vidare var dock arga över att han ej dömdes för misshandel också. De va bevis nog att barnen erkände det och att han hotat mamman. Dessutom hade mamman på något mystiskt viss fått blåmärke på kroppen. Något Julia säger att mamman förorsakat själv.”

”Julia hörde själv av sig till familjerätten och polisen för att berätta att hon ljugit. Ljugit för mamman bett henne om de. Inget hon hade sagt var sant. Pappan var ej den onda.”

HENNES PAPPA BLEV OSKYLDIGT DÖMD ”Mamma fick mig ljuga om att pappa slagit henne”

Ibland kanske även den sittande rätten är för partiska och det finns de som påstår att alla inblandade parter (polis, åklagare och domstol) ibland gjort upp om saken i förväg så rättegången i sig bara blir ett spel för galleriet, vilket ni kan läsa mer om i nedan artikel.

Rättsväsendets extremt partiska inställning till förmån för kvinnor i sådana här fall kan dessutom missbrukas av kvinnor vid vårdnadstvister och inte bara när de vill rädda sina skinn från andra oegentligheter de eller deras nära och kära gjort sig skyldiga till eller hämna av andra skäl, så det är rätt många oskyldiga män som får sina liv förstörda på grund av rättsväsendets positiva särbehandling av kvinnor.

Olaga hot efter Lag 2018:1745

”Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet är grovt döms för grovt olaga hot till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år.”

Utredningen Integritet och straffskydd SOU 2016:7 föreslog raka motsatsen till mig och ville att även hot om vissa brottslig gärning som inte innebär hot om våld men brott mot den personliga integriteten ska räknas som olaga hot och att det ska räcka med allvarlig rädsla för frihet och frid, och lagändringen som införde det beslutades av riksdagen i Lag 2018:745.

”För olaga hot utvidgas dessutom det straffbara området så att även hot som är ägnade att framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans frihet eller frid omfattas.”

Skyddet för den personliga integriteten stärks

Numera är alltså även hot om brott mot den personliga integriteten att räkna som olaga hot och det räcker med allvarlig rädsla för frihet eller frid, så om många domar var för subjektiva och godtycklig redan tidigare så är det större risk för det nu.

Samtidigt säger rapporten att den nya lagen om olaga hot bara är en anpassning till den rättspraxis som redan utvecklats i domstolarna så rättspraxis kanske inte kommer förändras så mycket.

Det innebär också att rätt många människor i detta land måste ha blivit utsatta för justitiemord och dömda för olaga hot utan att i lagens andemening ha gjort skyldiga till det för det är inte domstolarnas sak att stifta lagar i detta land, vilket de i praktiken gör om rättspraxis avviker för mycket från en specifik lags andemening och bokstav.

Det förändrar inte heller min åsikt om att man i stället borde ha sett till att den rättspraxis som tillämpades borde ha varit i överensstämmelse med den gamla lagens andemening, så utvecklingen har gått åt fel håll och blivit rättsosäkrare.

Vad utgjorde ofredande före Lag 2017:1136

”Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år”

Ovan ser ni den gamla lagen om ofredande men även när det gäller ofredande så har man utvidgat lagen så den täcker in betydligt fler och mindre saker än tidigare på utredningen Integritet och straffskydd SOU 2016:7 uppmaning, vilket är lite olyckligt då den redan innan var lite för subjektiv och kunde missbrukas.

När det gällde icke handgripligt ofredande som telefonsamtal, SMS eller mejl så låg nivån väldigt högt och det krävdes oftast väldigt många samtal eller meddelanden under en lägre tid innan det klassades som ofredande enligt den gamla lagen om ofredande.

Domstolarna följde däremot inte alltid rättspraxis så en hel domar om ofredande enligt gamla lagen var även de för godtyckliga och subjektiva och att anse som justitiemord, och det är det som är problemet med sådana här lagar.

Rättspraxis för ofredande före Lag 2017:1136

”I NJA 2000 s. 661 – som behandlande ett åtal mot [AH] för ofredande – fann domstolarna det styrkt att [AH] i trappuppgången utanför [VN:s] lägenhet hade riktat förebråelser mot [VN] på grund av hennes bristande hyresbetalningar och då skrikit att han ”skulle göra brasved av hennes möbler, att hennes barn var horungar, att hon var den största fittan som gått i ett par skor samt att hon var en djävla hora”. [VN:s] barn hade följt med till dörren när [AH] gjorde sitt besök och [VN:s] väninna [ME] hade inifrån lägenheten hört vad som hade skrikits.” (Integritet och straffskydd SOU 2016:7. Sid 356)

Rättsfallet ovan där en hyresvärd skällde ut en hyresgäst riktigt ordentligt och hade legitima skäl till det är direkt jämförbart med mitt hypotetiska scenario då syftet är detsamma och inte att ofreda eller såra.

En sådan här rejäl utskällning öga mot öga är även betydligt mer kännbar och påtaglig än vad en handfull mejl eller SMS som inte ens innehåller några hot om våld är.

Dessutom är en hyresgäst som är dålig på att betala hyran inte livsavgörande för en hyresvärd även om det medför stort besvär, medans de lögner personen i mitt hypotetiska scenario nedan spridit ut har ställt till stor skada som t.ex. ruinerat er, förstör ert äktenskap eller något annat riktigt allvarligt.

Bara det kan man tro bör berättigar en handfull mejl eller SMS som sänds under en kortare tidsperiod som ett försök att uppmana en person som gjort er ont att göra det rätta.

Rättspraxis för den gamla lagen om ofredande var att det krävs rätt grova kränkningar som har som uppenbart syfte att enbart kränka någon, som oftast måste upprepats många gånger under längre tid eller extremt många gånger under en lite kortare tidsperiod som någon/några månader innan det kan bli frågan om det.

Detta var ursprungstanken med den gamla lagen men domstolarna, och framför allt tingsrätter lät det glida iväg för mycket med tiden så många som blev dömda för ofredande enligt den gamla lagen blev i praktiken utsatta för justitiemord.

”HD anförde att den tilltalade hade haft ett legitimt ärende och att besöket skett vid en tidpunkt som inte kunde förväntas medföra onödiga störningar eller olägenheter. Ingenting tydde enligt HD på att incidenten uppmärksammats av någon hyresgäst eller annan utomstående person, eller att det funnits en påtaglig risk för att uppträdet skulle bevittnas av någon annan än dem som befann sig i [VN:s] lägenhet. Därtill hade det utgjort en enstaka händelse och haft en relativt kort varaktighet. Vid en samlad bedömning fann HD att handlandet inte utgjort ett sådant hänsynslöst beteende som krävs för att ansvar för ofredande skulle kunna ådömas.” (Integritet och straffskydd SOU 2016:7. Sid 356)

Som ni kan se fanns redan rättspraxis som borde berättigar era en handfull arga mejl i det hypotetiska scenariot nedan enligt den gamla lagen men av någon underlig orsak bröt ofta tingsrätter mot rättspraxis, och dömde folk för olaga hot eller ofredande även när de inte gjort sig skyldiga till det i lagens mening vilket är justitiemord.

Hovrätterna lät dem oftast slippa undan med dem om man bara blev dömd till bötesstraff för då är det nästan omöjligt att få dem att ta upp det till förnyad prövning.

Tror ni inte att polisen, åklagare, tingsrätter och hovrätter kan bete sig så partiskt och subjektivt bör ni läsa mina inlägg under kategorin rättsröta och korruption så ni vaknar upp för det kan de, och särskilt om en kvinna är målsägande och en man tilltalad.

”Om antalet kontakter genom exempelvis sms inte är påfallande högt torde det mer sällan – bara genom dess antal – bedömas som ofredande. I ett fall ansågs inte 7–8 sms och ett telefonsamtal utgöra ofredande.”

”Även telefonsamtal och sms som inte varit påfallande många har i vissa fall bedömts som ofredande. I ett fall var det fråga om ett ouppklarat eventuellt skuldförhållande mellan två vuxna syskon. Den tilltalade hade ringt och sms:at en till två gånger i veckan under sju månader till målsäganden med begäran att hon skulle betala ett visst belopp till honom. Tingsrätten fann inte att detta var ett ofredande. Hovrätten fäste avseende vid att målsäganden långt före den period som åtalet avsåg hade gjort klart för den tilltalade att hon inte avsåg att betala något. Att ändå fortsätta att kontakta målsäganden i den utsträckning som hade skett, måste enligt hovrätten anses som ett sådant hänsynslöst beteende som avses med bestämmelserna om ofredande.” (Integritet och straffskydd SOU 2016:7. Sid 359-360)

Även ovanstående vägledande dom kan vara relevant för mitt hypotetiska scenario enligt den gamla lagen om ofredande då det handlar om ofredande via elektroniska kommunikation där mottagaren gjort något fel mot avsändaren, men här är det alltså frågan om betydligt längre tid än några dagar och höll på i 7 månader, och innehållet i SMS:en kan ha varit fullt av kränkande tillmälen enbart avsedda att såra och inte bara moraliska uppmaningar.

Sedan kan det vara så att skulden inte var så stor heller så det inte är frågan om att syskonet gjort sig skyldigt till något som skadat avsändaren så allvarligt att det kan sägas var livsavgörande, som till exempel ruinerat denne eller svartmålat denne så grovt att det förstör alla dennes jobb och försörjningschanser så avsändaren tvingats leva i ekonomisk och social misär i flera år.

Det andra skälet kan vara att det var frågan om ett eventuellt skuldförhållande så det var kanske inte klarlagt om det verkligen fanns en skuld att betala, eller om syskonet som var avsändaren bara ägnade sig åt någon sorts hårklyverier angående en struntsumma.

Ofredande efter lag 2017:1136

”Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2017:1136).”

Brottet ofredande är ett brott som är alldeles för subjektivt och luddigt och kan leda till att folk blir dömda för det på väldigt lösa och subjektiva grunder om rätten är lite för partiskt eller känslomässig till målsägaren fördel.

Den nya lagen om ofredande är alltså värre än den gamla för numera krävs mindre för att det ska räknas som ofredande, så det har blivit på en lägre nivå och tiden får utvisa vad rättspraxis kommer bli.

Rekvisit för ofredande

”För att ett agerande ska räknas som ofredande krävs att ett flertal subjektiva rekvisit är uppfyllda.
– Någon måste uppfatta det hänsynslösa beteendet som störande – medan det äger rum
– Beteendet måste ha utgjort en kännbar fridskränkning. Det räcker med att beteendet i det allmänna fallet kränker någons frid, inte att någons frid blir kränkt i det enskilda fallet. Obehagliga gärningar som en person normalt bör tåla räknas inte som ofredande.
– Den hänsynslösa personen måste veta att hen gör fel.”

Ofredande – Rekvisit

Däremot finns fortfarande många subjektiva rekvisit som måste uppfyllas så det är inte så att man kan bli fälld för ofredande hur som helst förutsatt åklagaren och domstolen i fråga inte beter sig korrumperat förstås… och det är inte heller så att allt som upplevs som störande räknas som ofredande.

Men även om syftet med någons kommunikation till exempel helt uppenbart inte är avsett att ofreda utan kanske mer ett försökt att lösa och förebygga problem kan en person ändå uppleva det som störande, bli upprörd och ge er problem.

Denne kan till exempel vara väldigt överkänslig utan att ni visste det och kanske vantolkar och överanalyserar saker när denne i efterhand börjar fundera på det ni sagt och kommer på grund av det efter några veckors överanalyserande fram till en helt bakvänd slutsats och har gått vilse i sina egna tankar, vilket är tråkigt.

När det gäller denna sort personer är egentligen det bästa om någon sansad person i dennes närhet kan tala förstånd med honom eller henne så personen i fråga inte ställer till jättehärvor i onödan och till och med riskerar gör sig skyldig till förtal, men så är inte alltid fallet.

Sen finns det personer som är väldigt egocentriska och bara blir sur i största allmänhet för att ni ens kontaktar dem om ni vill diskutera något de inte har lust att diskuterar även om syftet är gott eller har en åsikt de inte gillar som får dem att bli hämndlystna och leta efter ursäkter att få jävlas med er och därför med flit vantolkar det ni sagt.

Det innebär ändå inte att det är ofredande ifall det gäller saker som normalt inte kan anses som det där syftet till exempel uppenbart är motsatsen till ofredande och kanske mer att räkna som en fredstrevare.

Det tredje fallet är när den ni kommunicerar med visar sig redan hata er på grund av något skäl som inte behöver vara särskilt stort och ni inte visste om det innan ni tog kontakt med dem för att försöka lösa problem utan bara trodde denne var lite sur, för dessa kommer inte vara det minsta intresserade av att lösa några problem och ofta ta minsta lilla ursäkt för att vända allt ni säger emot er på de mest långsökta sätt.

Sen har vi det fjärde fallet som inte heller är helt ovanligt och det är när någon gjort sig skyldigt till något och ni kontaktar dem för att ni vill reda ut saker och de i stället hamnar i rädda sitt skinn till varje pris läge, för då kan de gå till hårresande längder i sina försöka att få det ni sagt till ofredande.

I såna här fall där ni faktisk inte varit elak och kontaktat dem i ett gott syfte blir det ofredande först efter att personen i fråga sagt ifrån om ni fortsätter, så efter att de sagt ifrån ska ni inte fortsätta skicka fler meddelanden även om syftet var gott och ett försök att lösa problem mellan er och ni faktiskt inte har gjort något fel, även om mottagaren av ogiltiga skäl anser det.

Då har den personen dessutom tydligt visat att den inte vill lösa några problem mellan er eller är ett väldigt besvärligt fall och då finns inga skäl att försöka längre heller då vissa helt enkelt inte är värda besväret.

Samma som ovan kan även sägas om olaga hot för vissa människor kan reagera väldigt egocentriskt, hämndlystet och med flit vantolka det ni säger eller på väldigt konstiga, ologiska och bakvända sätt och ibland ha överanalyserat saker och resonera sig fram till en helt bakvänd slutsats som er kommunikation inte ger dem giltiga skäl till.

I värsta fall blir ni tvungna att anmäla dem för förtal och kanske förolämpning för att inte riskera att deras bakvända och ogrundade slutsatser sprider sig i samhället ni bor i och börjar orsaka er stor skada.

Ett exempel på hur lätt du kan bli dömd för olaga hot och ofredande

I detta scenario kontaktar du inte personen i fråga för att lösa problem mellan er utan för att kräva heder, sanning och rättvisa av någon som begått en större oförrätt mot dig, så syftet är moraliskt sett fortfarande gott men tonen är en annan.

Låt oss säga du skickat några arga mejl eller SMS till någon där du kraftfullt uppmanat denne att stå till svars för något den gjort mot dig som t.ex hittat på grova lögner som skadat dig svårt, vilket man kan tänka sig att många har gjort för det är rätt normalt att bli arg på personer som beter sig så.

Sen kan jag tänka mig att många i ett sånt läge kommer hota med att se till att alla får veta vilken lögnare denne är även om personen i fråga inte står för det denne gjort, och och för scenariots skull även säger att denne kommer avslöja lögnaren även om det skulle räknas som förtal och ske utanför lagen.

Där har vi då hotet om brottslig gärning som ofta fick tingsrätter att vilja fälla er för olaga hot trots att inget hot om våld finns, och därmed begick justitiemord enligt den gamla lagen om olaga hot.

Enligt den nya riskerar det säkert att räknas som hot om brott mot den personliga integriteten och skapa allvarlig rädsla för frihet och frid (hur luddigt och öppet för missbruk är inte det) så i sådan här fall skyddar den snarast förövarna än offren.

Du blir då polisanmäld av mottagaren för ofredande och olaga hot trots att du inte hotat med våld mot person eller egendom och det bara rör sig om en handfull mejl eller SMS du skickade under en kortare tidsperiod, vars innehåll var en stark moralisk uppmaning om att göra det rätta och försök att få mottagaren att inse hur stor skada denne ställt till med.

Du blir sedan fälld för det p.g.a en förundersökningsledare, åklagare och tingsrätt som beter sig så partiskt, spekulativt och känslomässigt att man kunde tro de kastat ut både lagboken och sitt sunda förnuft genom fönstret, eller för att de kanske är bekanta med målsägaren för sånt kan också hända på mindre orter.

Dessutom vägrar hovrätten ta upp ert mål till förnyad prövning då ni bara blev dömd till bötesstraff, så ni är i praktiken helt körda och kommer få leva med att bli stämplad som en galen våldsverkare resten av livet.

Då har personen ifråga lyckats förstöra ditt liv dubbelt för nu tror alla även att du är en galen våldsverkare och börjar behandla dig som en icke-människa.

Personer ni av god skäl skickar arga mejl eller SMS till kan ibland vara överkänsliga utan att ni visste om det och överreagerar, och i andra fall ha starka motiv om än inga verkliga skäl till att polisanmäla er och ljuga ihop en story om den rädsla och kränkning de känner för att själv slippa bli avslöjade som lögnare.

Ha detta i åtanke så länge dessa två lagar är så subjektiva och godtyckliga som de är och polisen, åklagare, tingsrätter och hovrätter kan bete sig lite för känslomässigt och subjektivt i fall som dessa.

Ett mer specifikt fiktivt exempel på ett hot som inte är olaga hot men ni ända kan bli fällda för om rättsväsendet agerar partiskt och känslomässigt

En person ni aldrig haft att göra med eller gjort något har gjort stor skada mot er genom att sprida ut rätt skadliga lögner om er under flera års tid baserat på en annan persons lögner.

När ni får höra detta blir ni arg och skickar ett mejl till denne där ni läser lusen av honom, kräver att han och den vars lögner han spridit vidare står för det de gjort och hotar med att se till att rättvisa kommer skipas utanför lagens ramar enligt öga för öga tand för tand principen annars.

Att hota med att rättvisa kommer skipas utanför lagens ramar är i.o.f att hota med en brottslig gärning men det i sig utgör inte bortom rimliga tvivel hot om grovt våld vilket är vad som krävdes enligt den gamla versionen av lagen om olaga hot för det skedde i detta exempel när den lagen fortfarande gällde.

Har inte den ni hotar använt något våld mot eller skadat er och era nära och kära allvarligt fysisk så utgör inte ett hot enligt öga för öga tand för tand principen heller något hot om våld.

Öga för öga tand för tand principen ska alltså tolkas bokstavligt enligt den principen och inte spekulativt eller i stället baseras på någon annans skitsnack om den som hotar som sätter fantasin i spinn.

Öga för öga tand för tand principen innebär att den som hotar er kommer åsamka er samma eller likvärdig skada vilket till exempel de flesta för att inte säga alla jurister i Sverige vet inklusive åklagare, domare och säkerligen präster med då det är en biblisk gammaltestamentlig princip.

Har inte våld brukats mot eller annan allvarlig fysisk skada åsamkats den som hotar eller dennes nära och kära, så utgör ett hot enligt öga för öga tand för tand principen med 100% säkerhet inget våld alls och är inte olaga hot enligt den gamla lagen ens om hotet innebär en annan brottslig gärning.

Men de flesta borde hört talas om den principen många gånger under sitt liv och den är ganska självklar, så man kan i princip förvänta sig att även vanligt folk ska förstå den och inte övertolka eller spekulera ihop mer än den kan innebära, men ibland verkar vissa inte klara av det av någon märklig orsak.

I de undantagsfall då någon inte gör det initialt kan man ändå begära att en vuxen människa tar reda på vad ett begrepp eller ord innebär innan denne drar förhastade slutsatser och börjar spekulera ihop det värsta denne kan tänka sig.

Mottagaren av hotet kan också som tidigare sagt vara så överkänsligt att dennes förnuft sätt ur spel och dennes vilda fantasi börjar spöka och på allvar tror det, men då är det faktiskt inte den hotandes fel för man kan förvänta sig att vuxna intelligenta människor inser att ett hot enligt öga för öga tand för tand principen också ska tolkas bokstavligt enligt den principen.

Har ni som i denna historia farit med osanning om någon annan och skadat dennes rykte och anseende och även orsakat ekonomisk skada som bieffekt av det så innebär ett hot enligt öga tand för tand principen att denne kommer skada er genom att t.ex avslöja er som lögnare vilket kan förstöra ert rykte och anseende och orsaka er ekonomisk skada , men det utgör inga som helst hot om våld om ni inte själva brukat våld eller åsamkat fysiskt skada.

När det gäller skrupelfria lögnare kan man i scenarios som detta enkelt orsaka dem samma eller likvärdig skada genom att bara sprida ut sanningen om dem och behöver inte ens som dem hitta på lögner.

I Sverige räknas dock skadliga sanningar som förtal om man inte kan berättiga att man sprider dem bakom någons rygg eller på internet för att avslöja någon som en lögnare.

Då agerar den som hotar sannolikt även utanför lagens ramar för denne går inte den lagliga vägen via domstol, men det räcker inte för att döma någon för olaga hot.

Det innebär att det inte ens borde gå att åtala och ännu mindre fälla någon för olaga hot i ett sådant fall men ändå inträffar det i bland och utsätter folk för justitiemord som i värsta fall förstör deras liv.

Ibland kan den som blir hotad även vara så desperat efter att rädda sitt skinn för att slippa stå för det denne gjort att denne om denne är väldigt gråtmild och bra på skådespeleri lyckas övertyga både polisen och åklagaren om att den faktiskt började frukta för sina liv p.g.a. det hotet.

För att berättiga det kan de till exempel göra så att de tar den första delen av meningen med ert hot där ni hotar med att göra saker utanför lagens ramar, slår ihop det med någon annan mening som plockad ur sitt sammanhang kunde utgöra hot om våld samtidigt som de helt ignorerar öga för öga tand för tand principen hotet är specificerat enligt och fabricerar ett hot som ni objektivt sett inte ens gjort er skyldiga till.

Detta gör mottagaren trots att avsändaren i mejlet till och med uttryckligen säger att det han tänker göra är se till att mottagaren blir avslöjad som den lögnare denne är så avsändare får tillbaka sitt rykte och anseende och mottagaren mister sitt, redan innan själva meningen med hotet.

Egentligen har mottagaren därför inte ens en halv ursäkt för sitt långsökta påstående om att denne fruktat för sitt liv på grund meningen med hotet.

Låt oss även säga att det förutom det närmast fabricerade olaga hotet i denna historia även finns andra underligheter avseende målsägarens utsagor och påståenden som tillsammans skapar rimliga tvivel kring om målägaren verkligen känt allvarlig fruktan för sitt liv vilket denne baserat på det fabricerade hotet påstår.

Denne kanske under rättegången påstår att denne inte visste hur avsändare av hotet såg ut och därför på grund av den fruktan denne kände för det första inte kunde ta emot okända i sitt jobb och för det andra var tvungen att vara så rädd för alla okända denne mötte på vägen till och från jobbet att denne var tvungen att be att få ett överfallslarm från polisen.

Samtidigt står det saker i dennes vittnesmål i förundersökningsprotokollet från förhöret polisen höll innan beslut om åtal fattades som nästan kan ses som direkta bevis för att denne åtminstone sett bilder på avsändaren och mycket väl visste hur avsändaren såg ut och vem denne var.

Denne säger även under rättegången att han direkt misstänkte att det var avsändaren och var helt säker på att det var denne,

Målsägaren komprometterar alltså sig själv och avslöjar sig som lögnare genom att först påstå att denne inte ens visste hur avsändaren såg ut och var tvungen att vara rädd för alla okända och sen erkänner att han kände väl till honom.

Bor de dessutom i en liten småstad där det är hur lätt som helst att ta reda på vem någon är och hur denne ser ut om man inte visste det, så framstår dennes utsaga under rättegången som en lögn avsedd att väcka rättens sympati och få avsändaren fälld.

Sen kan vi säga att denne även under rättegången ca ett halvår efter denne mottog hotet påstår sig fortfarande inte ha tagit reda på eller veta vad öga för öga tand för tand principen är eller hur den ska tolkas, trots att det nog är vad varenda människa som mottar ett hot specificerat enligt den principen skulle göra på en gång.

Det framstår också som så osannolikt att det närmast måste betraktas som en lögn avsedd att få avsändaren fälld.

På det kan vi säga att det redan i målsägarens initial polisanmälan står saker som är ett direkt bevis för att denne gjort sig skyldig till det förtal med betoning på osanna och väldigt skadliga omdömen som är orsaken till avsändarens mejl och hot, då detta förtal vid det laget skadat denne allvarligt och förstör rätt många år av dennes liv.

Då vill jag påstå att det räcker för att skapa rimliga tvivel kring målsägarens påstående om att ha fruktat för sitt liv och väcka misstanke kring om denne någonsin känt allvarlig fruktan för något annat än att bli avslöjad med att ha farit med grova lögner om avsändaren och förlora sitt rykte och anseende.

Har sen avsändaren ingen historia av att ha varit våldsam mot och skadat andra så finns egentligen inga skäl att tro det heller i en sådan här situation, förutom då möjligen målsägarens förtal.

Men ibland kan tyvärr både poliser, åklagare, domare och nämndemän ha antingen en förutfattad och felaktig bild av den åtalade som får dem att tolka allt till dennes nackdel eller reagera så känslomässigt och tycket så synd om den hotade att de inte bara åtalar er, utan till och med dömer er för olaga hot och utsätter er för ett rent justitiemord där ni blir dömd för ett brott som objektivt sett inte ens begåtts.

Har ni dessutom bara blivit dömd till bötesstraff och inte fängelse så har ni i det läget ingen chans till en förnyad rättegång i högre instans där rätten kanske inte skulle agera lika partiskt och känslomässigt som i lägre instanser och i stället frikänna er och kommer för resten av ert liv få leva med att bli stämplad som en mordhotande psykiskt sjuk galning.

Det kommer sannolikt förstöra ert liv i hög grad för många kommer inte vilja ha att göra med er efter det och kommer börja bete sig avigt, fientligt och rent ut sagt hatiskt mot er utan egna skäl.

Sensmoralen av detta är att ni inte ska ge dem några blottor att hugga mot för har ni otur kommer både utredande poliser, åklagaren och till och med rätten vara så partiska till förmån för målsägaren att de kommer vilja få er fälld till varje pris och ge er en allt annat än rättvis behandling.

I såna här fall är det även viktigt att ni har en skärpt och duktig advokat vid er sida som kan upptäcka och motverka denna typ av beteende från åklagare och målsägare, för annars finns en risk att de lyckas sälja in sin fabricerade version till rätten och ni blir fällda.

Åklagare som väcker åtal mot personer på fabricerade grunder som de skickligt förtäckt genom att utelämna allt som motsäger deras åtalspunkter, starkt vinklat resten och ibland även klippt och klistrat i meningar eller gett något en överdriven och väldigt långsökt betydelse tagen ur sitt sammanhang beter sig i praktiken lika illa som vittnen som begår mened eller poliser som planterar bevis på folk de vill sätta dit.

De verkar märkligt nog ofta slippa undan undan med det och vet inte om det kan beror på att domstolarna är lite för okritiska mot åklagare eller om de går vilse i åklagarens juridiska dimridå i sådana fall när den åtalade inte har en tillräckligt bra försvarsadvokat för att kunna motverka det.

Det kan krävas så mycket tid och resurser för att kunna motverka det och verkligen analysera målsägarens och åklagarens påståenden och gräva i och utreda saker på djupet från försvarets sida att det i praktiken bara är rika personer som har råd med ett tillräcklig bra försvar i sådan fall.

Ni är tvungna att lusläsa målsägarens vittnesmål i förundersökningen för att försöka hitta motsägelser och felaktigheter, begära ut slasken från åklagarens utredning, hålla egna vittnesförhör med folk som är vittne till händelsen eller har kännedom om målsägaren för att hitta saker som motbevisar denne och eventuellt även anlita ett eller flera expertvittnen som motsäger åklagarens och målsägaren påståenden och slutligen något väldigt få försvarsadvokater i Sverige verkar göra, hålla hårda korsförhör med målsägaren under rättegången för att motbevisa denne live.

Sådant tar tid och kostar pengar och rättshjälpen är blygsam och räcker inte långt, många försvarsadvokater är lite för lata och åklagaren har dessutom alla resurser till sitt förfogande.

Tror ni inte att sånt här kan hända bör ni läsa artiklarna på min blogg nedan och de jag länkar till under ytterligare läsning längst ner så kommer era ögon att öppnas, för rättsväsendet är inte heller perfekt och den mänskliga faktorn ställer ofta till det.

Ett korrumperat rättsväsende fungerar som en sorts maffia

Många nämndemän är inkompetenta, fördomsfulla och partiska

Förvaltningsrätterna och kammarrätterna dömer dagligen på laglös grund

Lagen om hets mot folkgrupp missbrukas för att tysta kritiker mot islam, invandring, invandrarrelaterad brottslighet och liknande saker

”I Sverige använder just nu flera politiskt korrupta lagutövare HMF-lagen som ursäkt för att tysta och lagföra kritiker av religionen Islam men är det lagligt använda HMF på det vis åklagare nu försöker?”

”Att använda HMF-lagen för att tysta debatt om religionen Islam ser ut strida mot svensk grundlag och de tjänstemän inom åklagarmyndigheten som använder sin position för att missbruka svensk lag begår brottet tjänstefel”

Är HMF laglig?

Att det sen finns politiskt korrupta lagutövare som använder sitt ämbete till politisk aktivism och försöker tysta all kritik och debatt gällande islam och invandring och stämpla det som hets mot folkgrupp som är en annan sak, och bara ytterligare ett tecken på att olika former av korrumperat beteende är ett problem inom rättsväsendet.

Det är alltså tillåtet att så länge man förhåller sig objektiv och försöker vara faktabaserad kritisera både islam, massinvandring och invandrarrelatera brottslighet så länge man inte gör för svepande och kränkande uttalanden.

”11 september 2020 anmäls två fall av koranbränning i Linköping. I båda fallen har bacon grillats i samband med att man satt fyr på koranen. Det leder till en välorganiserad polisjakt på förövaren, och resulterar i en årslång förundersökning. Polisjakten sker i en stad där polisen om och om igen lägger ner förundersökningar mot ungdomar som rånar, misshandlar och förnedrar andra ungdomar.”

Polisen i Linköping gör årslång förundersökning på 439 sidor mot man misstänkt för att ha bränt koranen

Som ni kan se av ovanstående citat och artikel missbrukas även polisens resurser grovt för att jaga islamkritiker och detta måste bero på maktmissbruk och politisk aktivism, för sånt här brukar bara hända i fascist och kommunistdiktaturer när de vill tysta kritiker.

”INTE BROTTSLIGT BRÄNNA KORAN, förklarar åklagare i Linköping – sätter ändå in stora resurser för att bevisa att brott trots allt ändå begåtts – samtidigt läggs förundersökningar om ungdomsrån ner i staden som såg elva skjutningar 2021”

INTE BROTTSLIGT BRÄNNA KORAN, förklarar åklagare i Linköping – sätter ändå in stora resurser för att bevisa att brott trots allt ändå begåtts

Att de kan gå till så här i en sekulär liberal demokrati som Sverige där vi har yttrandefrihet är skamligt, för detta handlar bara om häxjakt och att försöka skrämma islamkritiker till tystnad genom att grov missbruka polisens och åklagarmyndigheten resurser.

De muslimer som bor i detta land får helt enkelt lära sig tåla att folk i bland bränner deras koran eller kritiserar vissa dogmer i deras religion, precis som kristna får tåla att folk ibland bränner deras bibel och kritiserar deras dogmer, för det är så det fungerar i en sekulär liberal demokrati och det är mycket bättre än alternativet.

Vill de sen hålla motdemonstrationer så får de göra det inom rimliga gränser och undvika upplopp och fejkade självmordsförsök i syfte att försöka få igenom islamistiska hädelselagar och andra anti-liberala sharialagar i Sverige.

Det kommer ändå inte ske då yttrandefrihet och andra fri och rättigheter är en grundbult i liberala demokratier, så de får kanske testa att bränna en bibel i stället så kommer det kanske kännas bättre.

”För fem år sedan efter attentatet mot Charlie Hebdo svor vi på att stå upp för yttrandefriheten. Ingen har ännu argumenterat övertygande om varför gränsen skulle dras mellan att göra satir av profeten Muhammed och att bränna en koran. Catarina Kärkkäinen analyserar rättighetsargumenten i debatten.”

Negativ yttrandefrihet går före positiv religionsfrihet

Att sen ogilla en religion eller alla religioner och vara provokativ i sin kritik av dem är inte rasism eller hets mot folkgrupp, precis som det inte är rasism eller hets mot folkgrupp att ogilla en politisk ideologi.

Detta så länge man undviker allt för generaliserande och svepande negativa formuleringar, som t.ex alla muslimer/svarta/gula är (valfri dålig sak) som borde (valfri hård bestraffning) allihopa, eller jag (valfri negativ känsla) alla muslimer/svarta/gula och vill att de alla ska (valfri hård bestraffning).

I stället kan man säga t.ex. många muslimer i Sverige är fundamentalister och fientliga mot sekulär liberal demokrati, som steg för steg vill införa sharia som lag och på lång sikt försöka göra hela Sverige till en islamsk religiös diktatur där alla icke muslimer är dhimmis och får leva under förtryck, vilket är fakta.

Ytterligare läsning på min blogg

Tror många av poliserna, åklagarna och domarna att de står över lagen och har rätt att bryta mot den själva?

Oskyldiga blir dömda på grund av rättsväsendets brister

Leif GW Persson ger en mörk bild av det svenska rättsväsendet

Kaj Linna blev dömd p.g.a rättsröta och ohederliga poliser

Julian Assange kan vara ett offer för radikalfeministisk aktivism inom polisen och svenska kyrkan

Kvinnor särbehandlas av polis, åklagare och domstol och döms mildare än män