Vi har lagar som är direkt omoraliska och behöver ändras

”När någon debattör kritiserar den syn på rättssamhället som dessa domslut är ett uttryck för infinner sig så gott som alltid jurister som anför att domsluten är riktiga eftersom de ligger i linje med rådande lagstiftning, och då ingen moral kan existera utanför lagen finns inte heller något skäl att kritisera domsluten på moraliska grunder.”

Den omoraliska staten

När det gäller lagen så har vi den intressanta filosofiska och moraliska frågan om de flesta fällande domar i vissa sorters mål verkligen är korrekta moraliskt och förnuftsmässigt sett.

Lagar har objektiva och subjektiva rekvisit som måste uppfyllas.

”Rekvisit är en term som används inom juridiken. Varje lag ställer normalt upp ett antal villkor. För att en lag skall vara tillämplig krävs att något eller alla dessa villkor är uppfyllda. Dessa villkor kallas rekvisit. Rekvisit förekommer inom lagar på alla juridiska områden såsom statsrätt, processrätt, straffrätt och civilrätt.”

Rekvisit

Problemet är att rekvisiten är för breda för vissa typer av brott som olaga hot, ofredande, nödvärnsexcess, hets mot folkgrupp och numera kanske även våldtäkt då den lagen blivit väldigt bred och lätt kan missbrukas i hämndsyfte.

Sen har vi det subjektiva rekvisitet som handlar om förövarens uppsåt och syfte och är en helt subjektiv bedömning från domstolens sida i många fall, och deras slutsats kan bero mer på vad de vill tro än vad de har skäl att tro.

Det kan bli hur fel som helst eftersom de som sitter i en rätt bara är vanliga människor (inklusive juristerna) med fel, brister, sympatier och känslor som alla andra.

Dessa lagar är inte rättssäkra eftersom de tillåter en allt för hög grad av subjektiva tolkningar från domstolens sida så det kan slå lite hur som helst.

Det finns en del gränsdragningsproblem när lagen ska tillämpas

”Sammantaget visar Brås genomgång att det finns ”en del gränsdragningsproblem” när lagen ska tillämpas, och att det framförallt är i domarna för oaktsam våldtäkt som svårigheterna aktualiseras.”

Markant ökning av fällande domar med nya samtyckeslagen

Det finns en del lagar som är rättsosäkra och tillåter för mycket att räknas som brott mot dem och kan få rent absurda konsekvenser som är direkt omoraliska och går emot sunt förnuft, och lätt kan missbrukar både av målsägare i hämndsyfte, och i de fall rättsväsendet inte beter sig hederligt och opartiskt utan hellre vill fälla än fria.

Många lagar är för breda i sina rekvisit eller tillåter för subjektiva tolkningar och kan få direkt omoraliska konsekvenser.

Principen om att man hellre ska fria än fälla gäller bara ibland

”Vi frågar oss varför domstolarna likt ormen talar med kluven tunga. Mannen har enligt vår mening inte fått en rättvis, saklig och opartisk rättegång. Hela handläggningen tycks ha varit inriktad på att få mannen fälld. När han sedan berättar att han till råga på allt blivit okvädad av både domare och åklagare under pågående rättegång i TR, blir likheten med rättegångarna mot motståndsmän i Hitlertyskland eller i de gamla öststatsdiktaturerna bara alltför uppenbar.”

Hellre fria än fälla

Visst är våldtäkt hemskt men det är precis lika hemskt att bli oskyldigt dömd för det, och i fallet ovan rådde rimliga tvivel kring målsägarnas påståenden som rätten av nån sorts känslobaserade skäl helt ignorerade.

Principen om att man hellre ska fria än fälla gäller uppenbarligen bara ibland, för ibland vill en svensk rätt av mer eller mindre mörka och ohederliga skäl hellre fälla, och missbrukar då de möjligheter som finns att gå över gränsen för det som kan anses rimligt, moraliskt, i enlighet med sunt förnuft och principen om att man hellre ska fria än fälla.

Just denna filosofiska och moraliska aspekt av olika lagar och deras rekvisit i sig verkar de inom rättsväsendet inte ha funderat tillräckligt mycket på, för det är människor som stiftar lagarna och andra människor som tolkar och tillämpar dem.

I till exempel Nazityskland fanns många extremt omoraliska lagar som rättsväsendet upprätthöll utan knot, och så är det även i Sverige även om vi inte har riktigt lika många omoraliska lagar och tillämpningar av dem.

På grund av den mänskliga faktorn kan det i bland bli väldigt fel både moraliskt och juridiskt sett.

Vi har tyvärr lagar som är direkt omoraliska

Vi har tyvärr lagar som är direkt omoraliska där rekvisiten tillåter för mycket att räknas som brott så folk kan bli dömda för de mest absurda saker, som till exempel att de skällt ut någon som betett sig väldig illa mot dem och krävt att denne står för det den gjort, eller försvarat sig mot en knivbeväpnad, psykotisk knarkare som trängt sig in i deras hem och tänkt döda dem.

Demokrati, yttrandefrihet, näthat och sociala medier

Domstolarna behöver uppdatera synen på nödvärn och utöka den till den angripnas fördel

Vårt rättssystem och våra lagar har stora brister och är ett rätt trubbigt verktyg där de som stiftar lagarna och även de som gör bedömningarna vid deras tillämpning bara är människor av kött och blod som ibland begår misstag, agerar för känslomässigt eller beter sig direkt korrumperat.

På grund av alla dessa saker kan det bli så olustigt att även om en dom juridiskt sett är korrekt så kan den moraliskt sett vara ett renodlat justitiemord där man dömt någon för ett brott som denne moraliskt sett inte begått.

I dessa fall är det de aktuella lagarna det är fel på då dessa antingen i sin helhet är omoraliska eller tillåter för mycket att räknas som brott enligt dess rekvisit.

Men även den aktuella rätten då man bör kunna begära att de alltid ska försöka vara objektiva och använda sig av sunt förnuft och moral i sina bedömningar och hellre fria än fälla som det heter, och inte enbart juridiskt hårklyveri där de till varje pris försöker få någon fälld av i bland riktigt ohederliga skäl.